Readme.it in English  home page
Readme.it in Italiano  pagina iniziale
readme.it by logo SoftwareHouse.it

Yoga Roma Parioli Pony Express Raccomandate Roma

Ebook in formato Kindle (mobi) - Kindle File Ebook (mobi)

Formato per Iphone, Ipad e Ebook (epub) - Ipad, Iphone and Ebook reader format (epub)

Versione ebook di Readme.it powered by Softwarehouse.it


IUNI IVVENALIS

SATVRAESATVRA I

   Semperego auditor tantum? numquamne reponam
   uexatustotiens rauci Theseide Cordi?
   inpune ergomihi recitauerit ille togatas
   hic elegos?inpune diem consumpserit ingens
   5
   Telephusaut summi plena iam margine libri
   scriptus etin tergo necdum finitus Orestes?
   nota magisnulli domus est sua quam mihi lucus
   Martis etAeoliis uicinum rupibus antrum
   Vulcani;quid agant uentiquas torqueat umbras
   10
   Aeacusunde alius furtiuae deuehat aurum
   pelliculaequantas iaculetur Monychus ornos
   Frontonisplatani conuolsaque marmora clamant
   semper etadsiduo ruptae lectore columnae.
   expecteseadem a summo minimoque poeta.
   15
   et nos ergomanum ferulae subduximuset nos
   consiliumdedimus Sullaepriuatus ut altum
   dormiret.stulta est clementiacum tot ubique
   uatibusoccurrasperiturae parcere chartae.
   cur tamenhoc potius libeat decurrere campo
   20
   per quemmagnus equos Auruncae flexit alumnus
   si uacat acplacidi rationem admittitisedam.
   cum teneruxorem ducat spadoMeuia Tuscum
   figat aprumet nuda teneat uenabula mamma
   patriciosomnis opibus cum prouocet unus
   25
   quotondente grauis iuueni mihi barba sonabat
   cum parsNiliacae plebiscum uerna Canopi
   CrispinusTyrias umero reuocante lacernas
   uentiletaestiuum digitis sudantibus aurum
   necsufferre queat maioris pondera gemmae
   30
   difficileest saturam non scribere. nam quis iniquae
   tam patiensurbistam ferreusut teneat se
   causidicinoua cum ueniat lectica Mathonis
   plena ipsopost hunc magni delator amici
   et citorapturus de nobilitate comesa
   35
   quodsuperestquem Massa timetquem munere
   palpatCarus et a trepido Thymele summissa Latino;
   cum tesummoueant qui testamenta merentur
   noctibusin caelum quos euehit optima summi
   nunc uiaprocessusuetulae uesica beatae?
   40
   unciolamProculeius habetsed Gillo deuncem
   partesquisque suas ad mensuram inguinis heres.
   accipiatsane mercedem sanguinis et sic
   palleat utnudis pressit qui calcibus anguem
   autLugudunensem rhetor dicturus ad aram.
   45
   quidreferam quanta siccum iecur ardeat ira
   cum populumgregibus comitum premit hic spoliator
   pupilliprostantis et hic damnatus inani
   iudicio?quid enim saluis infamia nummis?
   exul aboctaua Marius bibit et fruitur dis
   50
   iratisattu uictrixprouinciaploras.
   haec egonon credam Venusina digna lucerna?
   haec egonon agitem? sed quid magis? Heracleas
   autDiomedeas aut mugitum labyrinthi
   et marepercussum puero fabrumque uolantem
   55
   cum lenoaccipiat moechi bonasi capiendi
   ius nullumuxoridoctus spectare lacunar
   doctus etad calicem uigilanti stertere naso;
   cum fasesse putet curam sperare cohortis
   qui bonadonauit praesepibus et caret omni
   60
   maiorumcensudum peruolat axe citato
   Flaminiampuer Automedon? nam lora tenebat
   ipselacernatae cum se iactaret amicae.
   nonne libetmedio ceras inplere capaces
   quadriuiocum iam sexta ceruice feratur
   65
   hinc atqueinde patens ac nuda paene cathedra
   et multumreferens de Maecenate supino
   signatorfalsiqui se lautum atque beatum
   exiguistabulis et gemma fecerit uda?
   occurritmatrona potensquae molle Calenum
   70
   porrecturauiro miscet sitiente rubetam
   instituitquerudes melior Lucusta propinquas
   per famamet populum nigros efferre maritos.
   audealiquid breuibus Gyaris et carcere dignum
   si uis essealiquid. probitas laudatur et alget;
   75
   criminibusdebent hortospraetoriamensas
   argentumuetus et stantem extrapocula caprum.
   quempatitur dormire nurus corruptor auarae
   quemsponsae turpes et praetextatus adulter?
   si naturanegatfacit indignatio uersum
   80
   qualemcumquepotestquales ego uel Cluuienus.
   ex quoDeucalion nimbis tollentibus aequor
   nauigiomontem ascendit sortesque poposcit
   paulatimqueanima caluerunt mollia saxa
   et maribusnudas ostendit Pyrrha puellas
   85
   quidquidagunt hominesuotumtimorirauoluptas
   gaudiadiscursusnostri farrago libelli est.
   et quandouberior uitiorum copia? quando
   maiorauaritiae patuit sinus? alea quando
   hos animos?neque enim loculis comitantibus itur
   90
   ad casumtabulaeposita sed luditur arca.
   proeliaquanta illic dispensatore uidebis
   armigero!simplexne furor sestertia centum
   perdere ethorrenti tunicam non reddere seruo?
   quistotidem erexit uillasquis fercula septem
   95
   secretocenauit auus? nunc sportula primo
   limineparua sedet turbae rapienda togatae.
   ille tamenfaciem prius inspicit et trepidat ne
   suppositusuenias ac falso nomine poscas:
   agnitusaccipies. iubet a praecone uocari
   100
   ipsosTroiugenasnam uexant limen et ipsi
   nobiscum.'da praetorida deinde tribuno.'
   sedlibertinus prior est. 'prior' inquit 'ego adsum.
   cur timeamdubitemue locum defenderequamuis
   natus adEuphratenmolles quod in aure fenestrae
   105
   arguerintlicet ipse negem? sed quinque tabernae
   quadringentaparant. quid confert purpura maior
   optandumsi Laurenti custodit in agro
   conductasCoruinus ouisego possideo plus
   Pallante etLicinis?' expectent ergo tribuni
   110
   uincantdiuitiaesacro ne cedat honori
   nuper inhanc urbem pedibus qui uenerat albis
   quandoquideminter nos sanctissima diuitiarum
   maiestasetsi funesta Pecunia templo
   nondumhabitatnullas nummorum ereximus aras
   115
   ut coliturPax atque FidesVictoriaVirtus
   quaequesalutato crepitat Concordia nido.
   sed cumsummus honor finito conputet anno
   sportulaquid referatquantum rationibus addat
   quidfacient comites quibus hinc togacalceus hinc est
   120
   et panisfumusque domi? densissima centum
   quadranteslectica petitsequiturque maritum
   languidauel praegnas et circumducitur uxor.
   hic petitabsenti nota iam callidus arte
   ostendensuacuam et clausam pro coniuge sellam.
   125
   'Galla meaest' inquit'citius dimitte. moraris?
   proferGallacaput. noli uexarequiescet.'
   ipse diespulchro distinguitur ordine rerum:
   sportuladeinde forum iurisque peritus Apollo
   atquetriumphalesinter quas ausus habere
   130
   nescio quistitulos Aegyptius atque Arabarches
   cuius adeffigiem non tantum meiiere fas est.
   uestibulisabeunt ueteres lassique clientes
   uotaquedeponuntquamquam longissima cenae
   speshomini; caulis miseris atque ignis emendus.
   135
   optimasiluarum interea pelagique uorabit
   rex horumuacuisque toris tantum ipse iacebit.
   nam de totpulchris et latis orbibus et tam
   antiquisuna comedunt patrimonia mensa.
   nullus iamparasitus erit. sed quis ferat istas
   140
   luxuriaesordes? quanta est gula quae sibi totos
   ponitaprosanimal propter conuiuia natum!
   poena tamenpraesenscum tu deponis amictus
   turgidus etcrudum pauonem in balnea portas.
   hincsubitae mortes atque intestata senectus.
   145
   it noua nectristis per cunctas fabula cenas;
   ducituriratis plaudendum funus amicis.
   nil eritulterius quod nostris moribus addat
   posteritaseadem facient cupientque minores
   omne inpraecipiti uitium stetit. utere uelis
   150
   totos pandesinus. dices hic forsitan 'unde
   ingeniumpar materiae? unde illa priorum
   scribendiquodcumque animo flagrante liberet
   simplicitas?"cuius non audeo dicere nomen?
   quid refertdictis ignoscat Mucius an non?"
   155
   poneTigillinumtaeda lucebis in illa
   qua stantesardent qui fixo gutture fumant
   et latummedia sulcum deducit harena.'
   qui deditergo tribus patruis aconitauehatur
   pensilibusplumis atque illinc despiciat nos?
   160
   'cum uenietcontradigito compesce labellum:
   accusatorerit qui uerbum dixerit "hic est."
   securuslicet Aenean Rutulumque ferocem
   committasnulli grauis est percussus Achilles
   aut multumquaesitus Hylas urnamque secutus:
   165
   ense uelutstricto quotiens Lucilius ardens
   infremuitrubet auditor cui frigida mens est
   criminibustacita sudant praecordia culpa.
   inde ira etlacrimae. tecum prius ergo uoluta
   haec animoante tubas: galeatum sero duelli
   170
   paenitet.'experiar quid concedatur in illos
   quorumFlaminia tegitur cinis atque Latina.

SATVRAII

   VltraSauromatas fugere hinc libet et glacialem
   Oceanumquotiens aliquid de moribus audent
   qui Curiossimulant et Bacchanalia uiuunt.
   indoctiprimumquamquam plena omnia gypso
   5
   Chrysippiinuenias; nam perfectissimus horum
   si quisAristotelen similem uel Pittacon emit
   et iubetarchetypos pluteum seruare Cleanthas.
   frontisnulla fides; quis enim non uicus abundat
   tristibusobscenis? castigas turpiacum sis
   10
   interSocraticos notissima fossa cinaedos?
   hispidamembra quidem et durae per bracchia saetae
   promittuntatrocem animumsed podice leui
   caedunturtumidae medico ridente mariscae.
   rarus sermoillis et magna libido tacendi
   15
   atquesupercilio breuior coma. uerius ergo
   et magisingenue Peribomius; hunc ego fatis
   inputoquiuultu morbum incessuque fatetur.
   horumsimplicitas miserabilishis furor ipse
   dat ueniam;sed peiioresqui talia uerbis
   20
   Herculisinuadunt et de uirtute locuti
   clunemagitant. 'ego te ceuentemSexteuerebor?'
   infamisVarillus ait'quo deterior te?'
   loripedemrectus derideatAethiopem albus.
   quistulerit Gracchos de seditione querentes?
   25
   quis caelumterris non misceat et mare caelo
   si furdispliceat Verrihomicida Miloni
   Clodiusaccuset moechosCatilina Cethegum
   in tabulamSullae si dicant discipuli tres?
   qualis eratnuper tragico pollutus adulter
   30
   concubituqui tunc leges reuocabat amaras
   omnibusatque ipsis Veneri Martique timendas
   cum totabortiuis fecundam Iulia uuluam
   solueret etpatruo similes effunderet offas.
   nonneigitur iure ac merito uitia ultima fictos
   35
   contemnuntScauros et castigata remordent?
   non tulitex illis toruum Laronia quendam
   clamantemtotiens 'ubi nunclex Iuliadormis?'
   atque itasubridens: 'felicia temporaquae te
   moribusopponunt. habeat iam Roma pudorem:
   40
   tertius ecaelo cecidit Cato. sed tamen unde
   haec emishirsuto spirant opobalsama collo
   quae tibi?ne pudeat dominum monstrare tabernae.
   quod siuexantur leges ac iuracitari
   ante omnisdebet Scantinia. respice primum
   45
   et scrutareuirosfaciunt nam plura; sed illos
   defenditnumerus iunctaeque umbone phalanges.
   magna intermolles concordia. non erit ullum
   exemplum innostro tam detestabile sexu.
   Tedia nonlambit Cluuiam nec Flora Catullam:
   50
   Hispo subitiuuenes et morbo pallet utroque.
   numquid nosagimus causasciuilia iura
   nouimus autullo strepitu fora uestra mouemus?
   luctanturpaucaecomedunt coloephia paucae.
   uos lanamtrahitis calathisque peracta refertis
   55
   uellerauos tenui praegnantem stamine fusum
   Penelopemeliusleuius torquetis Arachne
   horridaquale facit residens in codice paelex.
   notum estcur solo tabulas inpleuerit Hister
   libertodederit uiuus cur multa puellae.
   60
   diues eritmagno quae dormit tertia lecto.
   tu nubeatque tace: donant arcana cylindros.
   de nobispost haec tristis sententia fertur?
   dat ueniamcoruisuexat censura columbas.'
   fugerunttrepidi uera ac manifesta canentem
   65
   Stoicidae;quid enim falsi Laronia? sed quid
   non facientaliicum tu multicia sumas
   Creticeethanc uestem populo mirante perores
   in Proculaset Pollittas? est moecha Fabulla;
   damnetursi uisetiam Carfinia: talem
   70
   non sumetdamnata togam. 'sed Iulius ardet
   aestuo.'nudus agas: minus est insania turpis.
   en habitumquo te leges ac iura ferentem
   uulneribuscrudis populus modo uictor et illud
   montanumpositis audiret uulgus aratris.
   75
   quid nonproclamesin corpore iudicis ista
   si uideas?quaero an deceant multicia testem.
   acer etindomitus libertatisque magister
   Creticeperluces. dedit hanc contagio labem
   et dabit inpluressicut grex totus in agris
   80
   uniusscabie cadit et porrigine porci
   uuaqueconspecta liuorem ducit ab uua.
   foedius hocaliquid quandoque audebis amictu;
   nemorepente fuit turpissimus. accipient te
   paulatimqui longa domi redimicula sumunt
   85
   frontibuset toto posuere monilia collo
   atque bonamtenerae placant abdomine porcae
   et magnocratere deam. sed more sinistro
   exagitataprocul non intrat femina limen:
   solis aradeae maribus patet. 'iteprofanae'
   90
   clamatur'nullo gemit hic tibicina cornu.'
   taliasecreta coluerunt orgia taeda
   Cecropiamsoliti Baptae lassare Cotyton.
   illesupercilium madida fuligine tinctum
   obliquaproducit acu pingitque trementis
   95
   attollensoculos; uitreo bibit ille priapo
   reticulumquecomis auratum ingentibus implet
   caeruleaindutus scutulata aut galbina rasa
   et perIunonem domini iurante ministro;
   ille tenetspeculumpathici gestamen Othonis
   100
   ActorisAurunci spoliumquo se ille uidebat
   armatumcum iam tolli uexilla iuberet.
   resmemoranda nouis annalibus atque recenti
   historiaspeculum ciuilis sarcina belli.
   nimirumsummi ducis est occidere Galbam
   105
   et curarecutemsummi constantia ciuis
   Bebriacicampis solium adfectare Palati
   et pressumin faciem digitis extendere panem
   quod nec inAssyrio pharetrata Sameramis orbe
   maesta necActiaca fecit Cleopatra carina.
   110
   hic nullusuerbis pudor aut reuerentia mensae
   hic turpisCybeles et fracta uoce loquendi
   libertas etcrine senex fanaticus albo
   sacrorumantistesrarum ac memorabile magni
   gutturisexemplum conducendusque magister.
   115
   quid tamenexpectantPhrygio quos tempus erat
   iam moresuperuacuam cultris abrumpere carnem?
   quadringentadedit Gracchus sestertia dotem
   cornicinisiue hic recto cantauerat aere;
   signataetabulaedictum 'feliciter' ingens
   120
   cena sedetgremio iacuit noua nupta mariti.
   o procerescensore opus est an haruspice nobis?
   scilicethorreres maioraque monstra putares
   si mulieruitulum uel si bos ederet agnum?
   segmenta etlongos habitus et flammea sumit
   125
   arcano quisacra ferens nutantia loro
   sudauitclipeis ancilibus. o pater urbis
   unde nefastantum Latiis pastoribus? unde
   haectetigitGradiuetuos urtica nepotes?
   traditurecce uiro clarus genere atque opibus uir
   130
   nec galeamquassas nec terram cuspide pulsas
   necquereris patri. uade ergo et cede seueri
   iugeribuscampiquem neglegis. 'officium cras
   primo solemihi peragendum in ualle Quirini.'
   quae causaofficii? 'quid quaeris? nubit amicus
   135
   nec multosadhibet.' liceat modo uiuerefient
   fient istapalamcupient et in acta referri.
   intereatormentum ingens nubentibus haeret
   quodnequeant parere et partu retinere maritos.
   sed meliusquod nil animis in corpora iuris
   140
   naturaindulget: steriles moriunturet illis
   turgida nonprodest condita pyxide Lyde
   nec prodestagili palmas praebere luperco.
   uicit ethoc monstrum tunicati fuscina Gracchi
   lustrauitquefuga mediam gladiator harenam
   145
   etCapitolinis generosior et Marcellis
   et CatuliPaulique minoribus et Fabiis et
   omnibus adpodium spectantibushis licet ipsum
   admoueascuius tunc munere retia misit.
   essealiquos manes et subterranea regna
   150
   Cocytum etStygio ranas in gurgite nigras
   atque unatransire uadum tot milia cumba
   nec puericreduntnisi qui nondum aere lauantur.
   sed tu ueraputa: Curius quid sentit et ambo
   Scipiadaequid Fabricius manesque Camilli
   155
   quidCremerae legio et Cannis consumpta iuuentus
   totbellorum animaequotiens hinc talis ad illos
   umbrauenit? cuperent lustrarisi qua darentur
   sulpura cumtaedis et si foret umida laurus.
   illic heumiseri traducimur. arma quidem ultra
   160
   litoraIuuernae promouimus et modo captas
   Orcadas acminima contentos nocte Britannos
   sed quaenunc populi fiunt uictoris in urbe
   non faciuntilli quos uicimus. et tamen unus
   ArmeniusZalaces cunctis narratur ephebis
   165
   molliorardenti sese indulsisse tribuno.
   aspice quidfaciant commercia: uenerat obses
   hic fiunthomines. nam si mora longior urbem
   indulsitpuerisnon umquam derit amator.
   mittenturbracaecultellifrenaflagellum:
   170
   sicpraetextatos referunt Artaxata mores.

SATVRAIII

   Quamuisdigressu ueteris confusus amici
   laudotamenuacuis quod sedem figere Cumis
   destinetatque unum ciuem donare Sibyllae.
   ianuaBaiarum est et gratum litus amoeni
   5
   secessus.ego uel Prochytam praepono Suburae;
   nam quidtam miserumtam solum uidimusut non
   deteriuscredas horrere incendialapsus
   tectorumadsiduos ac mille pericula saeuae
   urbis etAugusto recitantes mense poetas?
   10
   sed dumtota domus raeda componitur una
   substititad ueteres arcus madidamque Capenam.
   hicubinocturnae Numa constituebat amicae
   (nunc sacrifontis nemus et delubra locantur
   Iudaeisquorum cophinus fenumque supellex;
   15
   omnis enimpopulo mercedem pendere iussa est
   arbor eteiectis mendicat silua Camenis)
   in uallemEgeriae descendimus et speluncas
   dissimilesueris. quanto praesentius esset
   numenaquisuiridi si margine cluderet undas
   20
   herba necingenuum uiolarent marmora tofum.
        hictunc Vmbricius 'quando artibus' inquit 'honestis
   nullus inurbe locusnulla emolumenta laborum
   res hodieminor est here quam fuit atque eadem cras
   deteretexiguis aliquidproponimus illuc
   25
   irefatigatas ubi Daedalus exuit alas
   dum nouacanitiesdum prima et recta senectus
   dumsuperest Lachesi quod torqueat et pedibus me
   porto meisnullo dextram subeunte bacillo.
   cedamuspatria. uiuant Artorius istic
   30
   et Catulusmaneant qui nigrum in candida uertunt
   quis facileest aedem conducerefluminaportus
   siccandameluuiemportandum ad busta cadauer
   et praeberecaput domina uenale sub hasta.
   quondam hicornicines et municipalis harenae
   35
   perpetuicomites notaeque per oppida buccae
   munera nuncedunt etuerso pollice uulgus
   cum iubetoccidunt populariter; inde reuersi
   conducuntforicaset cur non omnia? cum sint
   quales exhumili magna ad fastigia rerum
   40
   extollitquotiens uoluit Fortuna iocari.
        quidRomae faciam? mentiri nescio; librum
   si malusestnequeo laudare et poscere; motus
   astrorumignoro; funus promittere patris
   nec uolonec possum; ranarum uiscera numquam
   45
   inspexi;ferre ad nuptam quae mittit adulter
   quaemandatnorunt alii; me nemo ministro
   fur eritatque ideo nulli comes exeo tamquam
   mancus etextinctae corpus non utile dextrae.
   quis nuncdiligitur nisi conscius et cui feruens
   50
   aestuatoccultis animus semperque tacendis?
   nil tibi sedebere putatnil conferet umquam
   participemqui te secreti fecit honesti.
   carus eritVerri qui Verrem tempore quo uult
   accusarepotest. tanti tibi non sit opaci
   55
   omnisharena Tagi quodque in mare uoluitur aurum
   ut somnocareas ponendaque praemia sumas
   tristis eta magno semper timearis amico.
        quaenunc diuitibus gens acceptissima nostris
   et quospraecipue fugiamproperabo fateri
   60
   nec pudorobstabit. non possum ferreQuirites
   Graecamurbem. quamuis quota portio faecis Achaei?
   iam pridemSyrus in Tiberim defluxit Orontes
   et linguamet mores et cum tibicine chordas
   obliquasnec non gentilia tympana secum
   65
   uexit et adcircum iussas prostare puellas.
   itequibusgrata est picta lupa barbara mitra.
   rusticusille tuus sumit trechedipnaQuirine
   etceromatico fert niceteria collo.
   hic altaSicyoneast hic Amydone relicta
   70
   hic Androille Samohic Trallibus aut Alabandis
   Esquiliasdictumque petunt a uimine collem
   uisceramagnarum domuum dominique futuri.
   ingeniumueloxaudacia perditasermo
   promptus etIsaeo torrentior. ede quid illum
   75
   esse putes.quemuis hominem secum attulit ad nos:
   grammaticusrhetorgeometrespictoraliptes
   augurschoenobatesmedicusmagusomnia nouit
   Graeculusesuriens: in caelum iusseris ibit.
   in summanon Maurus erat neque Sarmata nec Thrax
   80
   qui sumpsitpinnasmediis sed natus Athenis.
   horum egonon fugiam conchylia? me prior ille
   signabitfultusque toro meliore recumbet
   aduectusRomam quo pruna et cottana uento?
   usque adeonihil est quod nostra infantia caelum
   85
   hausitAuentini baca nutrita Sabina?
   quid quodadulandi gens prudentissima laudat
   sermonemindoctifaciem deformis amici
   et longuminualidi collum ceruicibus aequat
   HerculisAntaeum procul a tellure tenentis
   90
   miraturuocem angustamqua deterius nec
   ille sonatquo mordetur gallina marito?
   haec eademlicet et nobis laudaresed illis
   creditur.an melior cum Thaida sustinet aut cum
   uxoremcomoedus agit uel Dorida nullo
   95
   cultampalliolo? mulier nempe ipsa uidetur
   nonpersonaloqui: uacua et plana omnia dicas
   infrauentriculum et tenui distantia rima.
   nec tamenAntiochus nec erit mirabilis illic
   autStratocles aut cum molli Demetrius Haemo:
   100
   natiocomoeda est. ridesmaiore cachinno
   concutitur;fletsi lacrimas conspexit amici
   nec dolet;igniculum brumae si tempore poscas
   accipitendromidem; si dixeris "aestuo" sudat.
   non sumusergo pares: meliorqui semper et omni
   105
   noctedieque potest aliena sumere uultum
   a facieiactare manus laudare paratus
   si beneructauitsi rectum minxit amicus
   si trullainuerso crepitum dedit aurea fundo.
   praetereasanctum nihil est ab inguine tutum
   110
   non matronalarisnon filia uirgonec ipse
   sponsusleuis adhucnon filius ante pudicus.
   horum sinihil estauiam resupinat amici.
   [scireuolunt secreta domus atque inde timeri.]
   et quoniamcoepit Graecorum mentiotransi
   115
   gymnasiaatque audi facinus maioris abollae.
   Stoicusoccidit Baream delator amicum
   discipulumquesenex ripa nutritus in illa
   ad quamGorgonei delapsa est pinna caballi.
   non estRomano cuiquam locus hicubi regnat
   120
   Protogenesaliquis uel Diphilus aut Hermarchus
   qui gentisuitio numquam partitur amicum
   solushabet. nam cum facilem stillauit in aurem
   exiguum denaturae patriaeque ueneno
   liminesummoueorperierunt tempora longi
   125
   seruitii;nusquam minor est iactura clientis.
        quodporro officiumne nobis blandiaraut quod
   pauperishic meritumsi curet nocte togatus
   currerecum praetor lictorem inpellat et ire
   praecipitemiubeat dudum uigilantibus orbis
   130
   ne priorAlbinam et Modiam collega salutet?
   diuitis hicseruo cludit latus ingenuorum
   filius;alter enim quantum in legione tribuni
   accipiuntdonat Caluinae uel Catienae
   ut semelaut iterum super illam palpitet; at tu
   135
   cum tibiuestiti facies scorti placethaeres
   et dubitasalta Chionen deducere sella.
   da testemRomae tam sanctum quam fuit hospes
   numinisIdaeiprocedat uel Numa uel qui
   seruauittrepidam flagranti ex aede Mineruam:
   140
   protinus adcensumde moribus ultima fiet
   quaestio."quot pascit seruos? quot possidet agri
   iugera?quam multa magnaque paropside cenat?"
   quantumquisque sua nummorum seruat in arca
   tantumhabet et fidei. iures licet et Samothracum
   145
   etnostrorum arascontemnere fulmina pauper
   credituratque deos dis ignoscentibus ipsis.
   quid quodmateriam praebet causasque iocorum
   omnibus hicidemsi foeda et scissa lacerna
   si togasordidula est et rupta calceus alter
   150
   pellepatetuel si consuto uolnere crassum
   atquerecens linum ostendit non una cicatrix?
   nil habetinfelix paupertas durius in se
   quam quodridiculos homines facit. "exeat" inquit
   "sipudor estet de puluino surgat equestri
   155
   cuius reslegi non sufficitet sedeant hic
   lenonumpueri quocumque ex fornice nati
   hic plaudatnitidus praeconis filius inter
   pinnirapicultos iuuenes iuuenesque lanistae."
   sic libitumuanoqui nos distinxitOthoni.
   160
   quis generhic placuit censu minor atque puellae
   sarcinulisinpar? quis pauper scribitur heres?
   quando inconsilio est aedilibus? agmine facto
   debuerantolim tenues migrasse Quirites.
   haut facileemergunt quorum uirtutibus obstat
   165
   res angustadomised Romae durior illis
   conatus:magno hospitium miserabilemagno
   seruorumuentreset frugi cenula magno.
   fictilibuscenare pudetquod turpe negabis
   translatussubito ad Marsos mensamque Sabellam
   170
   contentusqueillic Veneto duroque cucullo.
   pars magnaItaliae estsi uerum admittimusin qua
   nemo togamsumit nisi mortuus. ipsa dierum
   festorumherboso colitur si quando theatro
   maiestastandemque redit ad pulpita notum
   175
   exodiumcum personae pallentis hiatum
   in gremiomatris formidat rusticus infans
   aequaleshabitus illic similesque uidebis
   orchestramet populum; clari uelamen honoris
   sufficiunttunicae summis aedilibus albae.
   180
   hic ultrauires habitus nitorhic aliquid plus
   quam satisest interdum aliena sumitur arca.
   commune iduitium est: hic uiuimus ambitiosa
   paupertateomnes. quid te moror? omnia Romae
   cum pretio.quid dasut Cossum aliquando salutes
   185
   ut terespiciat clauso Veiiento labello?
   ille metitbarbamcrinem hic deponit amati;
   plena domuslibis uenalibus: accipe et istud
   fermentumtibi habe. praestare tributa clientes
   cogimur etcultis augere peculia seruis.
   190
        quistimet aut timuit gelida Praeneste ruinam
   aut positisnemorosa inter iuga Volsiniis aut
   simplicibusGabiis aut proni Tiburis arce?
   nos urbemcolimus tenui tibicine fultam
   magna partesui; nam sic labentibus obstat
   195
   uilicus etueteris rimae cum texit hiatum
   securospendente iubet dormire ruina.
   uiuendumest illicubi nulla incendianulli
   noctemetus. iam poscit aquamiam friuola transfert
   Vcalegontabulata tibi iam tertia fumant:
   200
   tu nescis;nam si gradibus trepidatur ab imis
   ultimusardebit quem tegula sola tuetur
   a pluuiamolles ubi reddunt oua columbae.
   lectus eratCordo Procula minorurceoli sex
   ornamentumabacinec non et paruulus infra
   205
   cantharuset recubans sub eodem marmore Chiron
   iamqueuetus Graecos seruabat cista libellos
   et diuinaopici rodebant carmina mures.
   nil habuitCordusquis enim negat? et tamen illud
   perdiditinfelix totum nihil. ultimus autem
   210
   aerumnaecumulusquod nudum et frusta rogantem
   nemo cibonemo hospitio tectoque iuuabit.
   si magnaAsturici cecidit domushorrida mater
   pullatiproceresdiffert uadimonia praetor.
   tum gemimuscasus urbistunc odimus ignem.
   215
   ardetadhucet iam accurrit qui marmora donet
   conferatinpensas; hic nuda et candida signa
   hic aliquidpraeclarum Euphranoris et Polycliti
   haecAsianorum uetera ornamenta deorum
   hic librosdabit et forulos mediamque Mineruam
   220
   hic modiumargenti. meliora ac plura reponit
   Persicusorborum lautissimus et merito iam
   suspectustamquam ipse suas incenderit aedes.
   si potesauelli circensibusoptima Sorae
   autFabrateriae domus aut Frusinone paratur
   225
   quanti nunctenebras unum conducis in annum.
   hortulushic puteusque breuis nec reste mouendus
   in tenuisplantas facili diffunditur haustu.
   uiuebidentis amans et culti uilicus horti
   unde epulumpossis centum dare Pythagoreis.
   230
   estaliquidquocumque locoquocumque recessu
   unius sesedominum fecisse lacertae.
        plurimushic aeger moritur uigilando (sed ipsum
   languorempeperit cibus inperfectus et haerens
   ardentistomacho); nam quae meritoria somnum
   235
   admittunt?magnis opibus dormitur in urbe.
   inde caputmorbi. raedarum transitus arto
   uicorum inflexu et stantis conuicia mandrae
   eripientsomnum Druso uitulisque marinis.
   si uocatofficiumturba cedente uehetur
   240
   diues etingenti curret super ora Liburna
   atqueobiter leget aut scribet uel dormiet intus;
   namquefacit somnum clausa lectica fenestra.
   ante tamenueniet: nobis properantibus obstat
   unda priormagno populus premit agmine lumbos
   245
   quisequitur; ferit hic cubitoferit assere duro
   alterathic tignum capiti incutitille metretam.
   pinguiacrura lutoplanta mox undique magna
   calcoretin digito clauus mihi militis haeret.
   nonne uidesquanto celebretur sportula fumo?
   250
   centumconuiuaesequitur sua quemque culina.
   Corbulo uixferret tot uasa ingentiatot res
   inpositascapitiquas recto uertice portat
   seruulusinfelix et cursu uentilat ignem.
   scindunturtunicae sartae modolonga coruscat
   255
   serracoueniente abiesatque altera pinum
   plaustrauehunt; nutant alte populoque minantur.
   nam siprocubuit qui saxa Ligustica portat
   axis eteuersum fudit super agmina montem
   quidsuperest de corporibus? quis membraquis ossa
   260
   inuenit?obtritum uolgi perit omne cadauer
   moreanimae. domus interea secura patellas
   iam lauatet bucca foculum excitat et sonat unctis
   striglibuset pleno componit lintea guto.
   haec interpueros uarie properanturat ille
   265
   iam sedetin ripa taetrumque nouicius horret
   porthmeanec sperat caenosi gurgitis alnum
   infelix nechabet quem porrigat ore trientem.
        respicenunc alia ac diuersa pericula noctis:
   quodspatium tectis sublimibus unde cerebrum
   270
   testaferitquotiens rimosa et curta fenestris
   uasacadantquanto percussum pondere signent
   et laedantsilicem. possis ignauus haberi
   et subiticasus inprouidusad cenam si
   intestatuseas: adeo tot fataquot illa
   275
   noctepatent uigiles te praetereunte fenestrae.
   ergo optesuotumque feras miserabile tecum
   ut sintcontentae patulas defundere pelues.
   ebrius acpetulansqui nullum forte cecidit
   dat poenasnoctem patitur lugentis amicum
   280
   Pelidaecubat in faciemmox deinde supinus:
   [ergo nonaliter poterit dormire; quibusdam]
   somnum rixafacit. sed quamuis inprobus annis
   atque meroferuens cauet hunc quem coccina laena
   uitariiubet et comitum longissimus ordo
   285
   multumpraeterea flammarum et aenea lampas.
   mequemluna solet deducere uel breue lumen
   candelaecuius dispenso et tempero filum
   contemnit.miserae cognosce prohoemia rixae
   si rixaestubi tu pulsasego uapulo tantum.
   290
   stat contrastarique iubet. parere necesse est;
   nam quidagascum te furiosus cogat et idem
   fortior?"unde uenis" exclamat"cuius aceto
   cuiusconche tumes? quis tecum sectile porrum
   sutor etelixi ueruecis labra comedit?
   295
   nil mihirespondes? aut dic aut accipe calcem.
   ede ubiconsistas: in qua te quaero proseucha?"
   dicere sitemptes aliquid tacitusue recedas
   tantumdemest: feriunt pariteruadimonia deinde
   iratifaciunt. libertas pauperis haec est:
   300
   pulsatusrogat et pugnis concisus adorat
   ut liceatpaucis cum dentibus inde reuerti.
   nec tamenhaec tantum metuas; nam qui spoliet te
   non deritclausis domibus postquam omnis ubique
   fixacatenatae siluit compago tabernae.
   305
   interdum etferro subitus grassator agit rem:
   armatoquotiens tutae custode tenentur
   et Pomptinapalus et Gallinaria pinus
   sic indehuc omnes tamquam ad uiuaria currunt.
   qua fornacegrauesqua non incude catenae?
   310
   maximus inuinclis ferri modusut timeas ne
   uomerdeficiatne marra et sarcula desint.
   felicesproauorum atauosfelicia dicas
   saeculaquae quondam sub regibus atque tribunis
   uideruntuno contentam carcere Romam.
   315
        hisalias poteram et pluris subnectere causas
   sed iumentauocant et sol inclinat. eundum est;
   nam mihicommota iamdudum mulio uirga
   adnuit.ergo uale nostri memoret quotiens te
   Roma tuorefici properantem reddet Aquino
   320
   me quoquead Heluinam Cererem uestramque Dianam
   conuerte aCumis. saturarum egoni pudet illas
   auditorgelidos ueniam caligatus in agros.'

SATVRAIV

   Ecceiterum Crispinuset est mihi saepe uocandus
   ad partesmonstrum nulla uirtute redemptum
   a uitiisaegrae solaque libidine fortes
   deliciaeuiduas tantum aspernatus adulter.
   5
   quid refertigiturquantis iumenta fatiget
   porticibusquanta nemorum uectetur in umbra
   iugera quotuicina foroquas emerit aedes
   [nemo malusfelixminime corruptor et idem]
   incestuscum quo nuper uittata iacebat
   10
   sanguineadhuc uiuo terram subitura sacerdos?
   sed nunc defactis leuioribus. et tamen alter
   si fecissetidem caderet sub iudice morum;
   namquodturpe bonis Titio Seiioquedecebat
   Crispinum.quid agascum dira et foedior omni
   15
   criminepersona est? mullum sex milibus emit
   aequantemsane paribus sestertia libris
   utperhibent qui de magnis maiora locuntur.
   consiliumlaudo artificissi munere tanto
   praecipuamin tabulis ceram senis abstulit orbi;
   20
   est ratioulteriormagnae si misit amicae
   quaeuehitur cluso latis specularibus antro.
   nil taleexpectes: emit sibi. multa uidemus
   quae miseret frugi non fecit Apicius. hoc tu
   succinctuspatria quondamCrispinepapyro?
   25
   hoc pretiosquamae? potuit fortasse minoris
   piscatorquam piscis emi; prouincia tanti
   uenditagrossed maiores Apulia uendit.
   qualis tuncepulas ipsum gluttisse putamus
   induperatoremcum tot sestertiapartem
   30
   exiguam etmodicae sumptam de margine cenae
   purpureusmagni ructarit scurra Palati
   iamprinceps equitummagna qui uoce solebat
   uenderemunicipes fracta de merce siluros?
   incipeCalliope. licet et considere: non est
   35
   cantandumres uera agitur. narratepuellae
   Pieridesprosit mihi uos dixisse puellas.
   cum iamsemianimum laceraret Flauius orbem
   ultimus etcaluo seruiret Roma Neroni
   inciditHadriaci spatium admirabile rhombi
   40
   ante domumVenerisquam Dorica sustinet Ancon
   impleuitquesinus; neque enim minor haeserat illis
   quos operitglacies Maeotica ruptaque tandem
   solibuseffundit torrentis ad ostia Ponti
   desidiatardos et longo frigore pingues.
   45
   destinathoc monstrum cumbae linique magister
   pontificisummo. quis enim proponere talem
   aut emereauderetcum plena et litora multo
   delatoreforent? dispersi protinus algae
   inquisitoresagerent cum remige nudo
   50
   nondubitaturi fugitiuum dicere piscem
   depastumquediu uiuaria Caesarisinde
   elapsumueterem ad dominum debere reuerti.
   si quidPalfuriosi credimus Armillato
   quidquidconspicuum pulchrumque est aequore toto
   55
   res fisciestubicumque natat. donabitur ergo
   ne pereat.iam letifero cedente pruinis
   autumnoiam quartanam sperantibus aegris
   stridebatdeformis hiems praedamque recentem
   seruabat;tamen hic properatuelut urgueat auster.
   60
   utque lacussuberantubi quamquam diruta seruat
   ignemTroianum et Vestam colit Alba minorem
   obstititintranti miratrix turba parumper.
   ut cessitfacili patuerunt cardine ualuae;
   exclusispectant admissa obsonia patres.
   65
   itur adAtriden. tum Picens 'accipe' dixit
   'priuatismaiora focis. genialis agatur
   iste dies.propera stomachum laxare sagina
   et tuaseruatum consume in saecula rhombum.
   ipse capiuoluit.' quid apertius? et tamen illi
   70
   surgebantcristae. nihil est quod credere de se
   non possitcum laudatur dis aequa potestas.
   sed deratpisci patinae mensura. uocantur
   ergo inconsilium proceresquos oderat ille
   in quorumfacie miserae magnaeque sedebat
   75
   palloramicitiae. primus clamante Liburno
   'curriteiam sedit' rapta properabat abolla
   Pegasusattonitae positus modo uilicus urbi.
   anne aliudtum praefecti? quorum optimus atque
   interpreslegum sanctissimus omniaquamquam
   80
   temporibusdiristractanda putabat inermi
   iustitia.uenit et Crispi iucunda senectus
   cuius erantmores qualis facundiamite
   ingenium.maria ac terras populosque regenti
   quis comesutiliorsi clade et peste sub illa
   85
   saeuitiamdamnare et honestum adferre liceret
   consilium?sed quid uiolentius aure tyranni
   cum quo depluuiis aut aestibus aut nimboso
   uerelocuturi fatum pendebat amici?
   ille igiturnumquam derexit bracchia contra
   90
   torrentemnec ciuis erat qui libera posset
   uerba animiproferre et uitam inpendere uero.
   sic multashiemes atque octogensima uidit
   solstitiahis armis illa quoque tutus in aula.
   proximuseiusdem properabat Acilius aeui
   95
   cum iuueneindigno quem mors tam saeua maneret
   et dominigladiis tam festinata; sed olim
   prodigiopar est in nobilitate senectus
   unde fit utmalim fraterculus esse gigantis.
   profuitergo nihil misero quod comminus ursos
   100
   figebatNumidas Albana nudus harena
   uenator.quis enim iam non intellegat artes
   patricias?quis priscum illud miratur acumen
   Brutetuum? facile est barbato inponere regi.
   nec melioruultu quamuis ignobilis ibat
   105
   Rubriusoffensae ueteris reus atque tacendae
   et tameninprobior saturam scribente cinaedo.
   Montaniquoque uenter adest abdomine tardus
   et matutinosudans Crispinus amomo
   quantum uixredolent duo funerasaeuior illo
   110
   Pompeiustenui iugulos aperire susurro
   et quiuulturibus seruabat uiscera Dacis
   Fuscusmarmorea meditatus proelia uilla
   et cummortifero prudens Veiiento Catullo
   qui numquamuisae flagrabat amore puellae
   115
   grande etconspicuum nostro quoque tempore monstrum
   caecusadulator dirusque "a ponte" satelles
   dignusAricinos qui mendicaret ad axes
   blandaquedeuexae iactaret basia raedae.
   nemo magisrhombum stupuit; nam plurima dixit
   120
   in laeuumconuersusat illi dextra iacebat
   belua. sicpugnas Cilicis laudabat et ictus
   et pegma etpueros inde ad uelaria raptos.
   non ceditVeiientosed ut fanaticus oestro
   percussusBellonatuo diuinat et 'ingens
   125
   omen habes'inquit 'magni clarique triumphi.
   regemaliquem capiesaut de temone Britanno
   excidetAruiragus. peregrina est belua: cernis
   erectas interga sudes?' hoc defuit unum
   Fabriciopatriam ut rhombi memoraret et annos.
   130
   'quidnamigitur censes? conciditur?' 'absit ab illo
   dedecushoc' Montanus ait'testa alta paretur
   quae tenuimuro spatiosum colligat orbem.
   debeturmagnus patinae subitusque Prometheus.
   argillamatque rotam citius properatesed ex hoc
   135
   temporeiamCaesarfiguli tua castra sequantur.'
   uicit dignauiro sententia. nouerat ille
   luxuriaminperii ueterem noctesque Neronis
   iam mediasaliamque famemcum pulmo Falerno
   arderet.nulli maior fuit usus edendi
   140
   tempestatemea: Circeis nata forent an
   Lucrinum adsaxum Rutupinoue edita fundo
   ostreacallebat primo deprendere morsu
   et semelaspecti litus dicebat echini.
   surgitur etmisso proceres exire iubentur
   145
   consilioquos Albanam dux magnus in arcem
   traxeratattonitos et festinare coactos
   tamquam deChattis aliquid toruisque Sygambris
   dicturustamquam ex diuersis partibus orbis
   anxiapraecipiti uenisset epistula pinna.
   150
   atqueutinam his potius nugis tota illa dedisset
   temporasaeuitiaeclaras quibus abstulit urbi
   inlustresqueanimas inpune et uindice nullo.
   sed periitpostquam cerdonibus esse timendus

  coeperat:hoc nocuit Lamiarum caede madenti.

SATVRAV

   Si tepropositi nondum pudet atque eadem est mens
   ut bonasumma putes aliena uiuere quadra
   si potesilla pati quae nec Sarmentus iniquas
   Caesaris admensas nec uilis Gabba tulisset
   5
   quamuisiurato metuam tibi credere testi.
   uentrenihil noui frugalius; hoc tamen ipsum
   defecisseputaquod inani sufficit aluo:
   nullacrepido uacat? nusquam pons et tegetis pars
   dimidiabreuior? tantine iniuria cenae
   10
   tam ieiunafamescum possit honestius illic
   et tremereet sordes farris mordere canini?
   primo figelocoquod tu discumbere iussus
   mercedemsolidam ueterum capis officiorum.
   fructusamicitiae magnae cibus: inputat hunc rex
   15
   et quamuisrarum tamen inputat. ergo duos post
   si libuitmenses neglectum adhibere clientem
   tertia neuacuo cessaret culcita lecto
   'una simus'ait. uotorum summa. quid ultra
   quaeris?habet Trebius propter quod rumpere somnum
   20
   debeat etligulas dimitteresollicitus ne
   totasalutatrix iam turba peregerit orbem
   sideribusdubiis aut illo tempore quo se
   frigidacircumagunt pigri serraca Bootae.
   qualis cenatamen! uinum quod sucida nolit
   25
   lana pati:de conuiua Corybanta uidebis.
   iurgiaproluduntsed mox et pocula torques
   saucius etrubra deterges uulnera mappa
   inter uosquotiens libertorumque cohortem
   pugnaSaguntina feruet commissa lagona.
   30
   ipsecapillato diffusum consule potat
   calcatamquetenet bellis socialibus uuam.
   cardiaconumquam cyathum missurus amico
   cras bibetAlbanis aliquid de montibus aut de
   Setiniscuius patriam titulumque senectus
   35
   deleuitmulta ueteris fuligine testae
   qualecoronati Thrasea Heluidiusque bibebant
   Brutorum etCassi natalibus. ipse capaces
   Heliadumcrustas et inaequales berullo
   Virro tenetphialas: tibi non committitur aurum
   40
   uelsiquando daturcustos adfixus ibidem
   qui numeretgemmasungues obseruet acutos.
   da ueniam:praeclara illi laudatur iaspis.
   nam Virrout multigemmas ad pocula transfert
   a digitisquas in uaginae fronte solebat
   45
   ponerezelotypo iuuenis praelatus Iarbae.
   tuBeneuentani sutoris nomen habentem
   siccabiscalicem nasorum quattuor ac iam
   quassatumet rupto poscentem sulpura uitro.
   sistomachus domini feruet uinoque ciboque
   50
   frigidiorGeticis petitur decocta pruinis.
   non eademuobis poni modo uina querebar?
   uos aliampotatis aquam. tibi pocula cursor
   Gaetulusdabit aut nigri manus ossea Mauri
   et cui permediam nolis occurrere noctem
   55
   cliuosaeueheris dum per monumenta Latinae.
   flos Asiaeante ipsumpretio maiore paratus
   quam fuitet Tulli census pugnacis et Anci
   etne teteneamRomanorum omnia regum
   friuola.quod cum ita sittu Gaetulum Ganymedem
   60
   respicecum sities. nescit tot milibus emptus
   pauperibusmiscere puersed formased aetas
   dignasupercilio. quando ad te peruenit ille?
   quandorogatus adest calidae gelidaeque minister?
   quippeindignatur ueteri parere clienti
   65
   quodquealiquid poscas et quod se stante recumbas.
   [maximaquaeque domus seruis est plena superbis.]
   ecce aliusquanto porrexit murmure panem
   uixfractumsolidae iam mucida frusta farinae
   quaegenuinum agitentnon admittentia morsum.
   70
   sed teneret niueus mollique siligine fictus
   seruaturdomino. dextram cohibere memento;
   salua sitartoptae reuerentia. finge tamen te
   inprobulumsuperest illic qui ponere cogat:
   'uis tuconsuetisaudax conuiuacanistris
   75
   impleripanisque tui nouisse colorem?'
   'scilicethoc fueratpropter quod saepe relicta
   coniuge permontem aduersum gelidasque cucurri
   Esquiliasfremeret saeua cum grandine uernus
   Iuppiter etmulto stillaret paenula nimbo.'
   80
   aspice quamlongo distinguat pectore lancem
   quae ferturdomino squillaet quibus undique saepta
   asparagisqua despiciat conuiuia cauda
   dum uenitexcelsi manibus sublata ministri.
   sed tibidimidio constrictus cammarus ouo
   85
   poniturexigua feralis cena patella.
   ipseVenafrano piscem perfunditat hic qui
   pallidusadfertur misero tibi caulis olebit
   lanternam;illud enim uestris datur alueolis quod
   cannaMicipsarum prora subuexit acuta
   90
   propterquod Romae cum Boccare nemo lauatur
   quod tutosetiam facit a serpentibus atris.
   mullus eritdominiquem misit Corsica uel quem
   Tauromenitanaerupesquando omne peractum est
   et iamdefecit nostrum maredum gula saeuit
   95
   retibusadsiduis penitus scrutante macello
   proximanec patimur Tyrrhenum crescere piscem.
   instruitergo focum prouinciasumitur illinc
   quodcaptator emat LaenasAurelia uendat.
   Virronimuraena daturquae maxima uenit
   100
   gurgite deSiculo; nam dum se continet Auster
   dum sedetet siccat madidas in carcere pinnas
   contemnuntmediam temeraria lina Charybdim:
   uosanguilla manet longae cognata colubrae
   aut "glacieaspersus" maculis Tiberinus et ipse
   105
   uernulariparumpinguis torrente cloaca
   et solitusmediae cryptam penetrare Suburae.
   ipsi paucauelimfacilem si praebeat aurem.
   nemo petitmodicis quae mittebantur amicis
   a Senecaquae Piso bonusquae Cotta solebat
   110
   largiri;namque et titulis et fascibus olim
   maiorhabebatur donandi gloria. solum
   poscimus utcenes ciuiliter. hoc face et esto
   estoutnunc multidiues tibipauper amicis.
   anserisante ipsum magni iecuranseribus par
   115
   altilisetflaui dignus ferro Meleagri
   spumataper. post hunc tradentur tuberasi uer
   tunc eritet facient optata tonitrua cenas
   maiores.'tibi habe frumentum' Alledius inquit
   'o Libyedisiunge bouesdum tubera mittas.'
   120
   structoremintereane qua indignatio desit
   saltantemspectes et chironomunta uolanti
   cultellodonec peragat dictata magistri
   omnia; necminimo sane discrimine refert
   quo gestulepores et quo gallina secetur.
   125
   ducerisplanta uelut ictus ab Hercule Cacus
   et ponereforissi quid temptaueris umquam
   hisceretamquam habeas tria nomina. quando propinat
   Virro tibisumitue tuis contacta labellis
   pocula?quis uestrum temerarius usque adeoquis
   130
   perditusut dicat regi 'bibe'? plurima sunt quae
   non audenthomines pertusa dicere laena.
   quadringentatibi si quis deus aut similis dis
   et meliorfatis donaret homuncioquantus
   ex nihiloquantus fieres Virronis amicus!
   135
   'da Trebiopone ad Trebium. uisfraterab ipsis
   ilibus?' onummiuobis hunc praestat honorem
   uos estisfrater. dominus tamen et domini rex
   si uis tuncfierinullus tibi paruulus aula
   luseritAeneas nec filia dulcior illo.
   140
   [iucundumet carum sterilis facit uxor amicum.]
   sed tuanunc Mycale pariat licet et pueros tres
   in gremiumpatris fundat semelipse loquaci
   gaudebitnidouiridem thoraca iubebit
   adferriminimasque nuces assemque rogatum
   145
   ad mensamquotiens parasitus uenerit infans.
   uilibusancipites fungi ponentur amicis
   boletusdominosed quales Claudius edit
   ante illumuxorispost quem nihil amplius edit.
   Virro sibiet reliquis Virronibus illa iubebit
   150
   poma dariquorum solo pascaris odore
   qualiaperpetuus Phaeacum autumnus habebat
   crederequae possis subrepta sororibus Afris:
   tu scabiefrueris maliquod in aggere rodit
   qui tegiturparma et galea metuensque flagelli
   155
   discit abhirsuta iaculum torquere capella.
   forsitaninpensae Virronem parcere credas.
   hoc agitut doleas; nam quae comoediamimus
   quis meliorplorante gula? ergo omnia fiunt
   si nescisut per lacrimas effundere bilem
   160
   cogarispressoque diu stridere molari.
   tu tibiliber homo et regis conuiua uideris:
   captum tenidore suae putat ille culinae
   nec maleconiectat; quis enim tam nudusut illum
   bis feratEtruscum puero si contigit aurum
   165
   uel nodustantum et signum de paupere loro?
   spes benecenandi uos decipit. 'ecce dabit iam
   semesumleporem atque aliquid de clunibus apri
   ad nos iamueniet minor altilis.' inde parato
   intactoqueomnes et stricto pane tacetis.
   170
   ille sapitqui te sic utitur. omnia ferre
   si poteset debes. pulsandum uertice raso
   praebebisquandoque caput nec dura timebis
   flagrapatihis epulis et tali dignus amico.

SATVRAVI

   CredoPudicitiam Saturno rege moratam
   in terrisuisamque diucum frigida paruas
   praeberetspelunca domos ignemque laremque
   et pecus etdominos communi clauderet umbra
   5
   siluestremmontana torum cum sterneret uxor
   frondibuset culmo uicinarumque ferarum
   pellibushaut similis tibiCynthianec tibicuius
   turbauitnitidos extinctus passer ocellos
   sed potandaferens infantibus ubera magnis
   10
   et saepehorridior glandem ructante marito.
   quippealiter tunc orbe nouo caeloque recenti
   uiuebanthominesqui rupto robore nati
   compositiueluto nullos habuere parentes.
   multaPudicitiae ueteris uestigia forsan
   15
   aut aliquaexstiterint et sub Iouesed Ioue nondum
   barbatonondum Graecis iurare paratis
   per caputalteriuscum furem nemo timeret
   caulibus acpomis et aperto uiueret horto.
   paulatimdeinde ad superos Astraea recessit
   20
   hac comiteatque duae pariter fugere sorores.
   anticum etuetus est alienumPostumelectum
   concutereatque sacri genium contemnere fulcri.
   omne aliudcrimen mox ferrea protulit aetas:
   uideruntprimos argentea saecula moechos.
   25
   conuentumtamen et pactum et sponsalia nostra
   tempestateparas iamque a tonsore magistro
   pecteris etdigito pignus fortasse dedisti?
   certe sanuseras. uxoremPostumeducis?
   dic quaTisiphonequibus exagitere colubris.
   30
   ferre potesdominam saluis tot restibus ullam
   cum pateantaltae caligantesque fenestrae
   cum tibiuicinum se praebeat Aemilius pons?
   aut si demultis nullus placet exitusillud
   nonne putasmeliusquod tecum pusio dormit?
   35
   pusioquinoctu non litigatexigit a te
   nullaiacens illic munusculanec queritur quod
   et lateriparcas nec quantum iussit anheles.
       sedplacet Vrsidio lex Iulia: tollere dulcem
   cogitatheredemcariturus turture magno
   40
   mullorumqueiubis et captatore macello.
   quid fierinon posse putessi iungitur ulla
   Vrsidio? simoechorum notissimus olim
   stultamaritali iam porrigit ora capistro
   quemtotiens texit perituri cista Latini?
   45
   quid quodet antiquis uxor de moribus illi
   quaeritur?o medicinimiam pertundite uenam.
   deliciashominis! Tarpeium limen adora
   pronus etauratam Iunoni caede iuuencam
   si tibicontigerit capitis matrona pudici.
   50
   paucae adeoCereris uittas contingere dignae
   quarum nontimeat pater oscula. necte coronam
   postibus etdensos per limina tende corymbos.
   unusHiberinae uir sufficit? ocius illud
   extorquebisut haec oculo contenta sit uno.
   55
   magna tamenfama est cuiusdam rure paterno
   uiuentis.uiuat Gabiis ut uixit in agro
   uiuatFideniset agello cedo paterno.
   quis tamenadfirmat nil actum in montibus aut in
   speluncis?adeo senuerunt Iuppiter et Mars?
   60
       porticibusnetibi monstratur femina uoto
   digna tuo?cuneis an habent spectacula totis
   quodsecurus ames quodque inde excerpere possis?
   chironomonLedam molli saltante Bathyllo
   Tucciauesicae non imperatApula gannit
   65
   [sicut inamplexusubito et miserabile longum.]
   attenditThymele: Thymele tunc rustica discit.
   ast aliaequotiens aulaea recondita cessant
   et uacuoclusoque sonant fora sola theatro
   atque aplebeis longe Megalesiatristes
   70
   personamthyrsumque tenent et subligar Acci.
   Vrbicusexodio risum mouet Atellanae
   gestibusAutonoeshunc diligit Aelia pauper.
   soluiturhis magno comoedi fibulasunt quae
   Chrysogonumcantare uetentHispulla tragoedo
   75
   gaudet: anexpectas ut Quintilianus ametur?
   accipisuxorem de qua citharoedus Echion
   autGlaphyrus fiat pater Ambrosiusque choraules.
   longa perangustos figamus pulpita uicos
   ornenturpostes et grandi ianua lauro
   80
   uttestudineo tibiLentuleconopeo
   nobilisEuryalum murmillonem exprimat infans.
   nuptasenatori comitata est Eppia ludum
   ad Pharonet Nilum famosaque moenia Lagi
   prodigia etmores urbis damnante Canopo.
   85
   inmemorilla domus et coniugis atque sororis
   nil patriaeindulsitplorantisque improba natos
   utque magisstupeas ludos Paridemque reliquit.
   sedquamquam in magnis opibus plumaque paterna
   etsegmentatis dormisset paruula cunis
   90
   contempsitpelagus; famam contempserat olim
   cuius apudmolles minima est iactura cathedras.
   Tyrrhenosigitur fluctus lateque sonantem
   pertulitIonium constanti pectorequamuis
   mutandumtotiens esset mare. iusta pericli
   95
   si ratioest et honestatiment pauidoque gelantur
   pectore nectremulis possunt insistere plantis:
   fortemanimum praestant rebus quas turpiter audent.
   si iubeatconiunxdurum est conscendere nauem
   tuncsentina grauistunc summus uertitur aer:
   100
   quaemoechum sequiturstomacho ualet. illa maritum
   conuomithaec inter nautas et prandet et errat
   per puppemet duros gaudet tractare rudentis.
   qua tamenexarsit formaqua capta iuuenta
   Eppia? quiduidit propter quod ludia dici
   105
   sustinuit?nam Sergiolus iam radere guttur
   coeperat etsecto requiem sperare lacerto;
   praetereamulta in facie deformiasicut
   attritusgalea mediisque in naribus ingens
   gibbus etacre malum semper stillantis ocelli.
   110
   sedgladiator erat. facit hoc illos Hyacinthos;
   hoc puerispatriaequehoc praetulit illa sorori
   atque uiro.ferrum est quod amant. hic Sergius idem
   acceptarude coepisset Veiiento uideri.
       quidpriuata domusquid fecerit Eppiacuras?
   115
   respiceriuales diuorumClaudius audi
   quaetulerit. dormire uirum cum senserat uxor
   sumerenocturnos meretrix Augusta cucullos
   ausaPalatino et tegetem praeferre cubili
   linquebatcomite ancilla non amplius una.
   120
   sed nigrumflauo crinem abscondente galero
   intrauitcalidum ueteri centone lupanar
   et cellamuacuam atque suam; tunc nuda papillis
   prostititauratis titulum mentita Lyciscae
   ostenditquetuumgenerose Britanniceuentrem.
   125
   excepitblanda intrantis atque aera poposcit.
   [continuequeiacens cunctorum absorbuit ictus.]
   mox lenonesuas iam dimittente puellas
   tristisabitet quod potuit tamen ultima cellam
   clausitadhuc ardens rigidae tentigine uoluae
   130
   et lassatauiris necdum satiata recessit
   obscurisquegenis turpis fumoque lucernae
   foedalupanaris tulit ad puluinar odorem.
   hippomanescarmenque loquar coctumque uenenum
   priuignoquedatum? faciunt grauiora coactae
   135
   imperiosexus minimumque libidine peccant.
       'optimased quare Caesennia teste marito?'
   bisquingena dedit. tanti uocat ille pudicam
   necpharetris Veneris macer est aut lampade feruet:
   inde facesardentueniunt a dote sagittae.
   140
   libertasemitur. coram licet innuat atque
   rescribat:uidua estlocuples quae nupsit auaro.
       'curdesiderio Bibulae Sertorius ardet?'
   si uerumexcutiasfacies non uxor amatur.
   tres rugaesubeant et se cutis arida laxet
   145
   fiantobscuri dentes oculique minores
   'colligesarcinulas' dicet libertus 'et exi.
   iam grauises nobis et saepe emungeris. exi
   ocius etpropera. sicco uenit altera naso.'
   intereacalet et regnat poscitque maritum
   150
   pastores etouem Canusinam ulmosque Falernas¬
   quantulumin hoc!¬pueros omnesergastula tota
   quodquedomi non estsed habet uicinusematur.
   mensequidem brumaecum iam mercator Iason
   clausus etarmatis obstat casa candida nautis
   155
   grandiatolluntur crystallinamaxima rursus
   murrinadeinde adamas notissimus et Beronices
   in digitofactus pretiosior. hunc dedit olim
   barbarusincestaededit hunc Agrippa sorori
   obseruantubi festa mero pede sabbata reges
   160
   et uetusindulget senibus clementia porcis.
       'nullanede tantis gregibus tibi digna uidetur?'
   sitformonsadecensdiuesfecundauetustos
   porticibusdisponat auosintactior omni
   crinibuseffusis bellum dirimente Sabina
   165
   rara auisin terris nigroque simillima cycno
   quis feretuxorem cui constant omnia? malo
   maloVenustinam quam teCorneliamater
   Gracchorumsi cum magnis uirtutibus adfers
   grandesupercilium et numeras in dote triumphos.
   170
   tolle tuumprecorHannibalem uictumque Syphacem
   in castriset cum tota Carthagine migra.
   'parceprecorPaeanet tudeapone sagittas;
   nil puerifaciuntipsam configite matrem'
   Amphionclamatsed Paean contrahit arcum.
   175
   extulitergo greges natorum ipsumque parentem
   dum sibinobilior Latonae gente uidetur
   atque eademscrofa Niobe fecundior alba.
   quae tantigrauitasquae formaut se tibi semper
   inputet?huius enim rari summique uoluptas
   180
   nulla boniquotiens animo corrupta superbo
   plus aloesquam mellis habet. quis deditus autem
   usque adeoestut non illam quam laudibus effert
   horreatinque diem septenis oderit horis?
       quaedamparua quidemsed non toleranda maritis.
   185
   nam quidrancidius quam quod se non putat ulla
   formosamnisi quae de Tusca Graecula facta est
   deSulmonensi mera Cecropis? omnia Graece:
   [cum sitturpe magis nostris nescire Latine.]
   hoc sermonepauenthoc iramgaudiacuras
   190
   hoc cunctaeffundunt animi secreta. quid ultra?
   concumbuntGraece. dones tamen ista puellis
   tune etiamquam sextus et octogensimus annus
   pulsatadhuc Graece? non est hic sermo pudicus
   in uetula.quotiens lasciuum interuenit illud
   195
   zoe kaipsychemodo sub lodice relictis
   uteris inturba. quod enim non excitet inguen
   uox blandaet nequam? digitos habet. ut tamen omnes
   subsidantpinnaedicas haec mollius Haemo
   quamquam etCarpophorofacies tua conputat annos.
   200
       sitibi legitimis pactam iunctamque tabellis
   non esamaturusducendi nulla uidetur
   causanecest quare cenam et mustacea perdas
   labenteofficio crudis donandanec illud
   quod primapro nocte daturcum lance beata
   205
   Dacicus etscripto radiat Germanicus auro.
   si tibisimplicitas uxoriadeditus uni
   est animussummitte caput ceruice parata
   ferreiugum. nullam inuenies quae parcat amanti.
   ardeat ipsalicettormentis gaudet amantis
   210
   et spoliis;igitur longe minus utilis illi
   uxorquisquis erit bonus optandusque maritus.
   nil umquaminuita donabis coniugeuendes
   hacobstante nihilnihil haec si nolet emetur.
   haec dabitaffectus: ille excludatur amicus
   215
   iam seniorcuius barbam tua ianua uidit.
   testandicum sit lenonibus atque lanistis
   libertas etiuris idem contingat harenae
   non unustibi riualis dictabitur heres.
   'ponecrucem seruo.' 'meruit quo crimine seruus
   220
   supplicium?quis testis adest? quis detulit? audi;
   nullaumquam de morte hominis cunctatio longa est.'
   'o demensita seruus homo est? nil feceritesto:
   hoc uolosic iubeosit pro ratione uoluntas.'
   imperatergo uiro. sed mox haec regna relinquit
   225
   permutatquedomos et flammea conterit; inde
   auolat etspreti repetit uestigia lecti.
   ornataspaulo ante forespendentia linquit
   uela domuset adhuc uirides in limine ramos.
   sic crescitnumerussic fiunt octo mariti
   230
   quinque perautumnostitulo res digna sepulcri.
       desperandatibi salua concordia socru.
   illa docetspoliis nudi gaudere mariti
   illa docetmissis a corruptore tabellis
   nil rudenec simplex rescriberedecipit illa
   235
   custodesaut aere domat. tum corpore sano
   aduocatArchigenen onerosaque pallia iactat.
   abditusinterea latet et secretus adulter
   inpatiensquemorae silet et praeputia ducit.
   scilicetexpectas ut tradat mater honestos
   240
   atque aliosmores quam quos habet? utile porro
   filiolamturpi uetulae producere turpem.
       nullafere causa est in qua non femina litem
   mouerit.accusat Maniliasi rea non est.
   conponuntipsae per se formantque libellos
   245
   principiumatque locos Celso dictare paratae.
       endromidasTyrias et femineum ceroma
   quisnescituel quis non uidit uulnera pali
   quem cauatadsiduis rudibus scutoque lacessit
   atque omnisimplet numeros dignissima prorsus
   250
   Floralimatrona tubanisi si quid in illo
   pectoreplus agitat ueraeque paratur harenae?
   quempraestare potest mulier galeata pudorem
   quae fugita sexu? uires amat. haec tamen ipsa
   uir nolletfieri; nam quantula nostra uoluptas!
   255
   qualedecusrerum si coniugis auctio fiat
   balteus etmanicae et cristae crurisque sinistri
   dimidiumtegimen! uel si diuersa mouebit
   proeliatufelix ocreas uendente puella.
   hae suntquae tenui sudant in cycladequarum
   260
   delicias etpanniculus bombycinus urit.
   aspice quofremitu monstratos perferat ictus
   et quantogaleae curuetur ponderequanta
   poplitibussedeat quam denso fascia libro
   et ridepositis scaphium cum sumitur armis.
   265
   dicite uosneptes Lepidi caeciue Metelli
   Gurgitisaut Fabiiquae ludia sumpserit umquam
   hoshabitus? quando ad palum gemat uxor Asyli?
       semperhabet lites alternaque iurgia lectus
   in quonupta iacet; minimum dormitur in illo.
   270
   tum grauisilla uirotunc orba tigride peior
   cum simulatgemitus occulti conscia facti
   aut oditpueros aut ficta paelice plorat
   uberibussemper lacrimis semperque paratis
   in stationesua atque expectantibus illam
   275
   quo iubeatmanare modo. tu credis amorem
   tu tibituncurucaplaces fletumque labellis
   exorbesquae scripta et quot lecture tabellas
   si tibizelotypae retegantur scrinia moechae!
   sed iacetin serui complexibus aut equitis. dic
   280
   dic aliquemsodes hicQuintilianecolorem.
   haeremus.dic ipsa. 'olim conuenerat' inquit
   'ut facerestu quod uellesnec non ego possem
   indulgeremihi. clames licet et mare caelo
   confundashomo sum.' nihil est audacius illis
   285
   deprensis:iram atque animos a crimine sumunt.
       undehaec monstra tamen uel quo de fonte requiris?
   praestabatcastas humilis fortuna Latinas
   quondamnec uitiis contingi parua sinebant
   tecta laborsomnique breues et uellere Tusco
   290
   uexataeduraeque manus ac proximus urbi
   Hannibal etstantes Collina turre mariti.
   nuncpatimur longae pacis malasaeuior armis
   luxuriaincubuit uictumque ulciscitur orbem.
   nullumcrimen abest facinusque libidinis ex quo
   295
   paupertasRomana perit. hinc fluxit ad istos
   et Sybariscolleshinc et Rhodos et Miletos
   atquecoronatum et petulans madidumque Tarentum.
   primaperegrinos obscena pecunia mores
   intulitetturpi fregerunt saecula luxu
   300
   diuitiaemolles. quid enim uenus ebria curat?
   inguinis etcapitis quae sint discrimina nescit
   grandiaquae mediis iam noctibus ostrea mordet
   cum perfusamero spumant unguenta Falerno
   cum bibiturconchacum iam uertigine tectum
   305
   ambulat etgeminis exsurgit mensa lucernis.
   i nunc etdubita qua sorbeat aera sanna
   MauraPudicitiae ueterem cum praeterit aram
   Tullia quiddicatnotae collactea Maurae.
   noctibushic ponunt lecticasmicturiunt hic
   310
   effigiemquedeae longis siphonibus implent
   inque uicesequitant ac Luna teste mouentur
   inde domosabeunt: tu calcas luce reuersa
   coniugisurinam magnos uisurus amicos.
   nota bonaesecreta deaecum tibia lumbos
   315
   incitat etcornu pariter uinoque feruntur
   attonitaecrinemque rotant ululantque Priapi
   maenades. oquantus tunc illis mentibus ardor
   concubitusquae uox saltante libidinequantus
   ille meriueteris per crura madentia torrens!
   320
   lenonumancillas posita Saufeia corona
   prouocat ettollit pendentis praemia coxae
   ipsaMedullinae fluctum crisantis adorat:
   palma interdominasuirtus natalibus aequa.
   nil ibi perludum simulabituromnia fient
   325
   ad uerumquibus incendi iam frigidus aeuo
   Laomedontiadeset Nestoris hirnea possit.
   tuncprurigo morae inpatienstum femina simplex
   ac paritertoto repetitus clamor ab antro
   'iam fasestadmitte uiros.' dormitat adulter
   330
   illa iubetsumpto iuuenem properare cucullo;
   si nihilestseruis incurritur; abstuleris spem
   seruorumuenit et conductus aquarius; hic si
   quaerituret desunt hominesmora nulla per ipsam
   quo minusinposito clunem summittat asello.
   335
   atqueutinam ritus ueteres et publica saltem
   his intactamalis agerentur sacra; sed omnes
   noueruntMauri atque Indi quae psaltria penem
   maioremquam sunt duo Caesaris Anticatones
   illuctesticuli sibi conscius unde fugit mus
   340
   intuleritubi uelari pictura iubetur
   quaecumquealterius sexus imitata figuras.
   et quistunc hominum contemptor numinisaut quis
   simpuuiumridere Numae nigrumque catinum
   et Vaticanofragiles de monte patellas
   345
   ausus erat?sed nunc ad quas non Clodius aras?
   [audio quidueteres olim moneatis amici
   'poneseramcohibe.' sed quis custodiet ipsos
   custodes?cauta est et ab illis incipit uxor.]
   iamqueeadem summis pariter minimisque libido
   350
   nec meliorsilicem pedibus quae conterit atrum
   quam quaelongorum uehitur ceruice Syrorum.
       utspectet ludosconducit Ogulnia uestem
   conducitcomitessellamceruicalamicas
   nutricem etflauam cui det mandata puellam.
   355
   haec tamenargenti superest quodcumque paterni
   leuibusathletis et uasa nouissima donat.
   multis resangusta domised nulla pudorem
   paupertatishabet nec se metitur ad illum
   quem dedithaec posuitque modum. tamen utile quid sit
   360
   prospiciuntaliquando uirifrigusque famemque
   formicatandem quidam expauere magistra:
   prodiga nonsentit pereuntem femina censum.
   ac uelutexhausta recidiuus pullulet arca
   nummus et epleno tollatur semper aceruo
   365
   non umquamreputant quanti sibi gaudia constent.
   O1
       inquacumque domo uiuit luditque professus
   obscenumtremula promittit et omnia dextra
   inueniesomnis turpes similesque cinaedis.
   his uiolarecibos sacraeque adsistere mensae
   O5
   permittuntet uasa iubent frangenda lauari
   cumcolocyntha bibit uel cum barbata chelidon.
   purior ergotuis laribus meliorque lanista
   in cuiusnumero longe migrare iubetur
   psyllus ab"eupholio." quid quod nec retia turpi
   O10
   iungunturtunicaenec cella ponit eadem
   munimentaumeri "pulsatamque arma" tridentem
   qui nuduspugnare solet? pars ultima ludi
   accipit hasanimas aliusque in carcere neruos.
   sed tibicommunem calicem facit uxor et illis
   O15
   cum quibusAlbanum Surrentinumque recuset
   flauaruinosi lupa degustare sepulchri.
   horumconsiliis nubunt subitaeque recedunt
   hislanguentem animum "seruant" et seria uitae
   his clunematque latus discunt uibrare magistris
   O20
   quicquidpraeterea scit qui docet. haud tamen illi
   semperhabenda fides: oculos fuligine pascit
   distinctuscroceis et reticulatus adulter.
   suspectustibi sitquanto uox mollior et quo
   saepius inteneris haerebit dextera lumbis.
   O25
   hic erit inlecto fortissimus; exuit illic
   personamdocili Thais saltata Triphallo.
   quem rides?aliis hunc mimum! sponsio fiat:
   purum tecontendo uirum. contendo: fateris?
   an uocatancillas tortoris pergula? noui
   O30
   consilia etueteres quaecumque monetis amici
   'poneseramcohibe'. sed quis custodiet ipsos
   custodesqui nunc lasciuae furta puellae
   hac mercedesilent? crimen commune tacetur.
   prospicithoc prudens et a illis incipit uxor . . .
   366
       suntquas eunuchi inbelles ac mollia semper
   osculadelectent et desperatio barbae
   et quodabortiuo non est opus. illa uoluptas
   summatamenquom iam calida matura iuuenta
   370
   inguinatraduntur medicisiam pectine nigro.
   ergoexpectatos ac iussos crescere primum
   testiculospostquam coeperunt esse bilibres
   tonsoristantum damno rapit Heliodorus.
   373a
   [mangonumpueros uera ac miserabilis urit
   373b
   debilitasfollisque pudet cicerisque relicti.]
   conspicuuslonge cunctisque notabilis intrat
   375
   balnea necdubie custodem uitis et horti
   prouocat adomina factus spado. dormiat ille
   cum dominased tu iam durumPostumeiamque
   tondendumeunucho Bromium committere noli.
       sigaudet cantunullius fibula durat
   380
   uocemuendentis praetoribus. organa semper
   in manibusdensi radiant testudine tota
   sardonychescrispo numerantur pectine chordae
   quo tenerHedymeles operas dedit: hunc tenethoc se
   solaturgratoque indulget basia plectro.
   385
   quaedam denumero Lamiarum ac nominis Appi
   et farre etuino Ianum Vestamque rogabat
   anCapitolinam deberet Pollio quercum
   sperare etfidibus promittere. quid faceret plus
   aegrotanteuiromedicis quid tristibus erga
   390
   filiolum?stetit ante aram nec turpe putauit
   pro citharauelare caput dictataque uerba
   pertulitut mos estet aperta palluit agna.
   dic mihinuncquaesodicantiquissime diuom
   respondeshisIane pater? magna otia caeli;
   395
   non estquod uideonon est quod agatur apud uos.
   haec decomoedis te consulitilla tragoedum
   commendareuolet: uaricosus fiet haruspex.
       sedcantet potius quam totam peruolet urbem
   audax etcoetus possit quae ferre uirorum
   400
   cumquepaludatis ducibus praesente marito
   ipsa loquirecta facie siccisque mamillis.
   haec eademnouit quid toto fiat in orbe
   quid Seresquid Thraces agantsecreta nouercae
   et pueriquis ametquis diripiatur adulter;
   405
   dicet quisuiduam praegnatem fecerit et quo
   mensequibus uerbis concumbat quaequemodis quot.
   instantemregi Armenio Parthoque cometen
   primauidetfamam rumoresque illa recentis
   excipit adportasquosdam facit; isse Niphaten
   410
   in populosmagnoque illic cuncta arua teneri
   diluuionutare urbessubsidere terras
   quocumquein triuiocuicumque est obuianarrat.
   nec tamenid uitium magis intolerabile quam quod
   uicinoshumiles rapere et concidere loris
   415
   "exortata"solet. nam si latratibus alti
   rumpuntursomni'fustes huc ocius' inquit
   'adferte'atque illis dominum iubet ante feriri
   deindecanem. grauis occursutaeterrima uultu
   balneanocte subitconchas et castra moueri
   420
   nocteiubetmagno gaudet sudare tumultu
   cum lassatagraui ceciderunt bracchia massa
   callidus etcristae digitos inpressit aliptes
   ac summumdominae femur exclamare coegit.
   conuiuaemiseri interea somnoque fameque
   425
   urguentur.tandem illa uenit rubicundulatotum
   oenophorumsitiensplena quod tenditur urna
   admotumpedibusde quo sextarius alter
   duciturante cibum rabidam facturus orexim
   dum reditet loto terram ferit intestino.
   430
   marmoribusriui properantaurata Falernum
   peluisolet; nam sictamquam alta in dolia longus
   decideritserpensbibit et uomit. ergo maritus
   nauseatatque oculis bilem substringit opertis.
       illatamen grauiorquae cum discumbere coepit
   435
   laudatVergiliumperiturae ignoscit Elissae
   committituates et comparatinde Maronem
   atque aliaparte in trutina suspendit Homerum.
   ceduntgrammaticiuincuntur rhetoresomnis
   turbatacetnec causidicus nec praeco loquetur
   440
   altera necmulier. uerborum tanta cadit uis
   tot pariterpelues ac tintinnabula dicas
   pulsari.iam nemo tubasnemo aera fatiget:
   unalaboranti poterit succurrere Lunae.
   inponitfinem sapiens et rebus honestis;
   445
   nam quaedocta nimis cupit et facunda uideri
   crure tenusmedio tunicas succingere debet
   caedereSiluano porcumquadrante lauari.
   non habeatmatronatibi quae iuncta recumbit
   dicendigenusaut curuum sermone rotato
   450
   torqueatenthymemanec historias sciat omnes
   sed quaedamex libris et non intellegat. odi
   hanc egoquae repetit uoluitque Palaemonis artem
   seruatasemper lege et ratione loquendi
   ignotosquemihi tenet antiquaria uersus
   455
   nec curandauiris. opicae castiget amicae
   uerba:soloecismum liceat fecisse marito.
       nilnon permittit mulier sibiturpe putat nil
   cum uiridisgemmas collo circumdedit et cum
   auribusextentis magnos commisit elenchos.
   460
   [intolerabiliusnihil est quam femina diues.]
   intereafoeda aspectu ridendaque multo
   pane tumetfacies aut pinguia Poppaeana
   spirat ethinc miseri uiscantur labra mariti.
   ad moechumlota ueniunt cute. quando uideri
   465
   uultformonsa domi? moechis foliata parantur
   his emiturquidquid graciles huc mittitis Indi.
   tandemaperit uultum et tectoria prima reponit
   incipitagnosciatque illo lacte fouetur
   propterquod secum comites educit asellas
   470
   exulHyperboreum si dimittatur ad axem.
   sed quaemutatis inducitur atque fouetur
   totmedicaminibus coctaeque siliginis offas
   accipit etmadidaefacies dicetur an ulcus?
       estpretium curae penitus cognoscere toto
   475
   quidfaciant agitentque die. si nocte maritus
   auersusiacuitperiit librariaponunt
   cosmetaetunicastarde uenisse Liburnus
   dicitur etpoenas alieni pendere somni
   cogiturhic frangit ferulasrubet ille flagello
   480
   hicscutica; sunt quae tortoribus annua praestent.
   uerberatatque obiter faciem linitaudit amicas
   aut latumpictae uestis considerat aurum
   et caeditlongi relegit transuersa diurni
   et caeditdonec lassis caedentibus 'exi'
   485
   intonethorrendum iam cognitione peracta.
   praefecturadomus Sicula non mitior aula.
   nam siconstituit solitoque decentius optat
   ornari etproperat iamque expectatur in hortis
   aut apudIsiacae potius sacraria lenae
   490
   disponitcrinem laceratis ipsa capillis
   nuda umerosPsecas infelix nudisque mamillis.
   'altior hicquare cincinnus?' taurea punit
   continuoflexi crimen facinusque capilli.
   quid Psecasadmisit? quaenam est hic culpa puellae
   495
   si tibidisplicuit nasus tuus? altera laeuum
   extenditpectitque comas et uoluit in orbem.
   est inconsilio materna admotaque lanis
   emeritaquae cessat acu; sententia prima
   huius eritpost hanc aetate atque arte minores
   500
   censebunttamquam famae discrimen agatur
   aut animae:tanta est quaerendi cura decoris.
   tot premitordinibustot adhuc conpagibus altum
   aedificatcaput: Andromachen a fronte uidebis
   post minorestcredas aliam. cedo si breue parui
   505
   sortita estlateris spatium breuiorque uidetur
   uirginePygmaea nullis adiuta coturnis
   et leuiserecta consurgit ad oscula planta.
       nullauiri cura interea nec mentio fiet
   damnorum.uiuit tamquam uicina mariti
   510
   hoc solopropiorquod amicos coniugis odit
   et seruosgrauis est rationibus. ecce furentis
   Bellonaematrisque deum chorus intrat et ingens
   semiuirobsceno facies reuerenda minori
   mollia quirapta secuit genitalia testa
   515
   iam pridemcui rauca cohorscui tympana cedunt
   plebeia etPhrygia uestitur bucca tiara.
   grandesonat metuique iubet Septembris et austri
   aduentumnisi se centum lustrauerit ouis
   etxerampelinas ueteres donauerit ipsi
   520
   ut quidquidsubiti et magni discriminis instat
   in tunicaseat et totum semel expiet annum.
   hibernumfracta glacie descendet in amnem
   termatutino Tiberi mergetur et ipsis
   uerticibustimidum caput abluetinde superbi
   525
   totum regisagrum nuda ac tremibunda cruentis
   erepetgenibus; si candida iusserit Io
   ibit adAegypti finem calidaque petitas
   a Meroeportabit aquasut spargat in aede
   Isidisantiquo quae proxima surgit ouili.
   530
   credit enimipsius dominae se uoce moneri.
   en animamet mentem cum qua di nocte loquantur!
   ergo hicpraecipuum summumque meretur honorem
   qui gregelinigero circumdatus et grege caluo
   plangentispopuli currit derisor Anubis.
   535
   ille petitueniamquotiens non abstinet uxor
   concubitusacris obseruandisque diebus
   magnaquedebetur uiolato poena cadurco
   et mouissecaput uisa est argentea serpens;
   illiuslacrimae meditataque murmura praestant
   540
   ut ueniamculpae non abnuat ansere magno
   scilicet ettenui popano corruptus Osiris.
   cum deditille locumcophino fenoque relicto
   arcanamIudaea tremens mendicat in aurem
   interpreslegum Solymarum et magna sacerdos
   545
   arboris acsummi fida internuntia caeli.
   implet etilla manumsed parcius; aere minuto
   qualiacumqueuoles Iudaei somnia uendunt.
   spondetamatorem tenerum uel diuitis orbi
   testamentumingens calidae pulmone columbae
   550
   tractatoArmenius uel Commagenus haruspex;
   pectorapullorum rimabiturexta catelli
   interdum etpueri; faciet quod deferat ipse.
   Chaldaeissed maior erit fiducia: quidquid
   dixeritastrologuscredent a fonte relatum
   555
   Hammonisquoniam Delphis oracula cessant
   et genushumanum damnat caligo futuri.
   praecipuustamen est horumqui saepius exul
   cuiusamicitia conducendaque tabella
   magnusciuis obit et formidatus Othoni.
   560
   inde fidesartissonuit si dextera ferro
   laeuaquesi longe castrorum in carcere mansit.
   nemomathematicus genium indemnatus habebit
   sed quipaene peritcui uix in Cyclada mitti
   contigit etparua tandem caruisse Seripho.
   565
   consulitictericae lento de funere matris
   ante tamende te Tanaquil tuaquando sororem
   efferat etpatruosan sit uicturus adulter
   post ipsam;quid enim maius dare numina possunt?
   haec tamenignorat quid sidus triste minetur
   570
   Saturniquo laeta Venus se proferat astro
   quis mensisdamnisquae dentur tempora lucro:
   illiusoccursus etiam uitare memento
   in cuiusmanibus ceu pinguia sucina tritas
   cernisephemeridasquae nullum consulit et iam
   575
   consuliturquae castra uiro patriamque petente
   non ibitpariter numeris reuocata Thrasylli.
   ad primumlapidem uectari cum placethora
   sumitur exlibro; si prurit frictus ocelli
   angulusinspecta genesi collyria poscit;
   580
   aegra licetiaceatcapiendo nulla uidetur
   aptior horacibo nisi quam dederit Petosiris.
   simediocris eritspatium lustrabit utrimque
   metarum etsortes ducet frontemque manumque
   praebebituati crebrum poppysma roganti.
   585
   diuitibusresponsa dabit Phryx augur et inde
   conductusdabit astrorum mundique peritus
   atquealiquis senior qui publica fulgura condit.
   plebeium incirco positum est et in aggere fatum.
   quae nudislongum ostendit ceruicibus aurum
   590
   consulitante falas delphinorumque columnas
   an sagauendenti nubat caupone relicto.
       haetamen et partus subeunt discrimen et omnis
   nutricistolerant fortuna urguente labores
   sed iacetaurato uix ulla puerpera lecto.
   595
   tantumartes huiustantum medicamina possunt
   quaesteriles facit atque homines in uentre necandos
   conducit.gaudeinfelixatque ipse bibendum
   porrigequidquid erit; nam si distendere uellet
   et uexareuterum pueris salientibusesses
   600
   Aethiopisfortasse patermox decolor heres
   implerettabulas numquam tibi mane uidendus.
   transeosuppositos et gaudia uotaque saepe
   ad spurcosdecepta lacussaepe inde petitos
   pontificessalios Scaurorum nomina falso
   605
   corporelaturos. stat Fortuna inproba noctu
   adridensnudis infantibus: hos fouet omni
   inuoluitquesinudomibus tunc porrigit altis
   secretumquesibi mimum parat; hos amathis se
   ingeritutque suos semper producit alumnos.
   610
       hicmagicos adfert cantushic Thessala uendit
   philtraquibus ualeat mentem uexare mariti
   et soleapulsare natis. quod desipisinde est
   inde animicaligo et magna obliuio rerum
   quas modogessisti. tamen hoc tolerabilesi non
   614a
   [semperaquam portes rimosa ad doliasemper
   614b
   istud onussubeas ipsis manantibus urnis
   614c
   quo rabidusnostro Phalarim de rege dedisti.]
   615
   et furereincipias ut auunculus ille Neronis
   cui totamtremuli frontem Caesonia pulli
   infudit.quae non faciet quod principis uxor?
   ardebantcuncta et fracta conpage ruebant
   non aliterquam si fecisset Iuno maritum
   620
   insanum.minus ergo nocens erit Agrippinae
   boletussiquidem unius praecordia pressit
   ille senistremulumque caput descendere iussit
   in caelumet longa manantia labra saliua:
   haec poscitferrum atque igneshaec potio torquet
   625
   haeclacerat mixtos equitum cum sanguine patres.
   tantipartus equaetanti una uenefica constat.
       oderuntnatos de paelice; nemo repugnet
   nemo uetetiam iam priuignum occidere fas est.
   uos egopupillimoneoquibus amplior est res
   630
   custoditeanimas et nulli credite mensae:
   liuidamaterno feruent adipata ueneno.
   mordeatante aliquis quidquid porrexerit illa
   quaepeperittimidus praegustet pocula papas.
   fingimushaec altum satura sumente coturnum
   635
   scilicetet finem egressi legemque priorum
   grandeSophocleo carmen bacchamur hiatu
   montibusignotum Rutulis caeloque Latino?
   nos utinamuani. sed clamat Pontia 'feci
   confiteorpuerisque meis aconita paraui
   640
   quaedeprensa patent; facinus tamen ipsa peregi.'
   tune duosunasaeuissima uiperacena?
   tune duos?'septemsi septem forte fuissent.'
   credamustragicis quidquid de Colchide torua
   dicitur etProcne; nil contra conor. et illae
   645
   grandiamonstra suis audebant temporibussed
   non propternummos. minor admiratio summis
   debeturmonstrisquotiens facit ira nocentes
   hunc sexumet rabie iecur incendente feruntur
   praecipitesut saxa iugis abruptaquibus mons
   650
   subtrahiturcliuoque latus pendente recedit.
   illam egonon tulerim quae conputat et scelus ingens
   sana facit.spectant subeuntem fata mariti
   Alcestimetsimilis si permutatio detur
   morte uiricupiant animam seruare catellae.
   655
   occurrentmultae tibi Belides atque Eriphylae
   maneClytemestram nullus non uicus habebit.
   hoc tantumrefertquod Tyndaris illa bipennem
   insulsam etfatuam dextra laeuaque tenebat;
   at nunc resagitur tenui pulmone rubetae
   660
   sed tamenet ferrosi praegustarit Atrides

  Ponticater uicti cautus medicamina regis.

SATVRAVII

   Et speset ratio studiorum in Caesare tantum;
   solus enimtristes hac tempestate Camenas
   respexitcum iam celebres notique poetae
   balneolumGabiisRomae conducere furnos
   5
   temptarentnec foedum alii nec turpe putarent
   praeconesfiericum desertis Aganippes
   uallibusesuriens migraret in atria Clio.
   nam siPieria quadrans tibi nullus in umbra
   ostendaturames nomen uictumque Machaerae
   10
   et uendaspotius commissa quod auctio uendit
   stantibusoenophorumtripedesarmariacistas
   AlcithoenPacciThebas et Terea Fausti.
   hoc satiusquam si dicas sub iudice 'uidi'
   quod nonuidisti; faciant equites Asiani
   15
   [quamquamet Cappadoces faciant equitesque Bithyni]
   altera quosnudo traducit gallica talo.
   nemo tamenstudiis indignum ferre laborem
   cogeturposthacnectit quicumque canoris
   eloquiumuocale modis laurumque momordit.
   20
   hoc agiteo iuuenes. circumspicit et stimulat uos
   materiamquesibi ducis indulgentia quaerit.
   si quaaliunde putas rerum expectanda tuarum
   praesidiaatque ideo croceae membrana tabellae
   impleturlignorum aliquid posce ocius et quae
   25
   componisdona VenerisTelesinemarito
   aut cludeet positos tinea pertunde libellos.
   frangemiser calamum uigilataque proelia dele
   qui facisin parua sublimia carmina cella
   ut dignusuenias hederis et imagine macra.
   30
   spes nullaulterior; didicit iam diues auarus
   tantumadmiraritantum laudare disertos
   ut pueriIunonis auem. sed defluit aetas
   et pelagipatiens et cassidis atque ligonis.
   taedia tuncsubeunt animostunc seque suamque
   35
   Terpsichorenodit facunda et nuda senectus.
      accipenunc artes. ne quid tibi conferat iste
   quem coliset Musarum et Apollinis aede relicta
   ipse facituersus atque uni cedit Homero
   proptermille annoset si dulcedine famae
   40
   succensusrecitesmaculosas commodat aedes.
   haec longeferrata domus seruire iubetur
   in quasollicitas imitatur ianua portas.
   scit darelibertos extrema in parte sedentis
   ordinis etmagnas comitum disponere uoces;
   45
   nemo dabitregum quanti subsellia constant
   et quaeconducto pendent anabathra tigillo
   quaequereportandis posita est orchestra cathedris.
   nos tamenhoc agimus tenuique in puluere sulcos
   ducimus etlitus sterili uersamus aratro.
   50
   nam sidiscedaslaqueo tenet ambitiosi
   [consuetudomalitenet insanabile multos]
   scribendicacoethes et aegro in corde senescit.
   sed uatemegregiumcui non sit publica uena
   qui nihilexpositum soleat deducerenec qui
   55
   communiferiat carmen triuiale moneta
   huncqualem nequeo monstrare et sentio tantum
   anxietatecarens animus facitomnis acerbi
   inpatienscupidus siluarum aptusque bibendis
   fontibusAonidum. neque enim cantare sub antro
   60
   Pieriothyrsumque potest contingere maesta
   paupertasatque aeris inopsquo nocte dieque
   corpuseget: satur est cum dicit Horatius 'euhoe.'
   quis locusingenionisi cum se carmine solo
   uexant etdominis Cirrhae Nysaeque feruntur
   65
   pectorauestra duas non admittentia curas?
   magnaementis opus nec de lodice paranda
   attonitaecurrus et equos faciesque deorum
   aspicere etqualis Rutulum confundat Erinys.
   nam siVergilio puer et tolerabile desset
   70
   hospitiumcaderent omnes a crinibus hydri
   surda nihilgemeret graue bucina. poscimus ut sit
   non minorantiquo Rubrenus Lappa coturno
   cuius etalueolos et laenam pignerat Atreus?
   non habetinfelix Numitor quod mittat amico
   75
   Quintillaequod donet habetnec defuit illi
   unde emeretmulta pascendum carne leonem
   iamdomitum; constat leuiori belua sumptu
   nimirum etcapiunt plus intestina poetae.
   contentusfama iaceat Lucanus in hortis
   80
   marmoreisat Serrano tenuique Saleiio
   gloriaquantalibet quid eritsi gloria tantum est?
   curritur aduocem iucundam et carmen amicae
   Thebaidoslaetam cum fecit Statius urbem
   promisitquediem: tanta dulcedine captos
   85
   adficitille animos tantaque libidine uolgi
   auditur.sed cum fregit subsellia uersu
   esuritintactam Paridi nisi uendit Agauen.
   ille etmilitiae multis largitus honorem
   semenstriuatum digitos circumligat auro.
   90
   quod nondant proceresdabit histrio. tu Camerinos
   et Bareamtu nobilium magna atria curas?
   praefectosPelopea facitPhilomela tribunos.
   haut tameninuideas uati quem pulpita pascunt.
   quis tibiMaecenasquis nunc erit aut Proculeius
   95
   aut Fabiusquis Cotta iterumquis Lentulus alter?
   tum paringenio pretiumtunc utile multis
   pallere etuinum toto nescire Decembri.
      uesterporro labor fecundiorhistoriarum
   scriptores?perit hic plus temporis atque olei plus.
   100
   nulloquippe modo millensima pagina surgit
   omnibus etcrescit multa damnosa papyro;
   sic ingensrerum numerus iubet atque operum lex.
   quae tameninde seges? terrae quis fructus apertae?
   quis dabithistorico quantum daret acta legenti?
   105
      'sedgenus ignauumquod lecto gaudet et umbra.'
   dic igiturquid causidicis ciuilia praestent
   officia etmagno comites in fasce libelli.
   ipsi magnasonantsed tum cum creditor audit
   praecipueuel si tetigit latus acrior illo
   110
   qui uenitad dubium grandi cum codice nomen.
   tuncinmensa caui spirant mendacia folles
   conspuiturquesinus; ueram deprendere messem
   si libethinc centum patrimonia causidicorum
   parte aliasolum russati pone Lacertae.
   115
   consedereducessurgis tu pallidus Aiax
   dicturusdubia pro libertate bubulco
   iudice.rumpe miser tensum iecurut tibi lasso
   figanturuiridesscalarum gloriapalmae.
   quod uocispretium? siccus petasunculus et uas
   120
   pelamydumaut ueteresMaurorum epimeniabulbi
   aut uinumTiberi deuectumquinque lagonae.
   si quateregistisi contigit aureus unus
   inde caduntpartes ex foedere pragmaticorum.
   'Aemiliodabitur quantum licetet melius nos
   125
   egimus.'huius enim stat currus aeneusalti
   quadriiugesin uestibulisatque ipse feroci
   bellatoresedens curuatum hastile minatur
   eminus etstatua meditatur proelia lusca.
   sic PedoconturbatMatho deficitexitus hic est
   130
   Tongiliimagno cum rhinocerote lauari
   qui soletet uexat lutulenta balnea turba
   perqueforum iuuenes longo premit assere Maedos
   empturuspuerosargentummurrinauillas;
   spondetenim Tyrio stlattaria purpura filo.
   135
   [et tamenest illis hoc utile. purpura uendit]
   causidicumuendunt amethystina; conuenit illi
   et strepituet facie maioris uiuere census
   sed fineminpensae non seruat prodiga Roma.
   fidimuseloquio? Ciceroni nemo ducentos
   140
   nuncdederit nummosnisi fulserit anulus ingens.
   respicithaec primum qui litigatan tibi serui
   octodecemcomitesan post te sellatogati
   ante pedes.ideo conducta Paulus agebat
   sardonycheatque ideo pluris quam Gallus agebat
   145
   quamBasilus. rara in tenui facundia panno.
   quandolicet Basilo flentem producere matrem?
   quis benedicentem Basilum ferat? accipiat te
   Gallia uelpotius nutricula causidicorum
   Africasiplacuit mercedem ponere linguae.
   150
      declamaredoces? o ferrea pectora Vetti
   cum perimitsaeuos classis numerosa tyrannos.
   namquaecumque sedens modo legerathaec eadem stans
   perferetatque eadem cantabit uersibus isdem.
   occiditmiseros crambe repetita magistros.
   155
   quis coloret quod sit causae genus atque ubi summa
   quaestioquae ueniant diuersa parte sagittae
   nosseuolunt omnesmercedem soluere nemo.
   'mercedemappellas? quid enim scio?' 'culpa docentis
   scilicetarguiturquod laeuae parte mamillae
   160
   nil salitArcadico iuuenicuius mihi sexta
   quaque diemiserum dirus caput Hannibal inplet
   quidquid idest de quo deliberatan petat urbem
   a Cannisan post nimbos et fulmina cautus
   circumagatmadidas a tempestate cohortes.
   165
   quantum uisstipulare et protinus accipe: quid do
   ut totiensillum pater audiat?' haec alii sex
   uel pluresuno conclamant ore sophistae
   et uerasagitant lites raptore relicto;
   fusa uenenasilentmalus ingratusque maritus
   170
   et quae iamueteres sanant mortaria caecos.
   ergo sibidabit ipse rudemsi nostra mouebunt
   consiliaet uitae diuersum iter ingredietur
   ad pugnamqui rhetorica descendit ab umbra
   summula nepereat qua uilis tessera uenit
   175
   frumenti;quippe haec merces lautissima. tempta
   Chrysogonusquanti doceat uel Pollio quanti
   lautorumpuerosartem scindes Theodori.
   balneasescentis et pluris porticus in qua
   gesteturdominus quotiens pluit. anne serenum
   180
   expectetspargatque luto iumenta recenti?
   hic potiusnamque hic mundae nitet ungula mulae.
   parte alialongis Numidarum fulta columnis
   surgat etalgentem rapiat cenatio solem.
   quanticumquedomusueniet qui fercula docte
   185
   conponitueniet qui pulmentaria condit.
   hos intersumptus sestertia Quintiliano
   ut multumduo sufficient: res nulla minoris
   constabitpatri quam filius. 'unde igitur tot
   Quintilianushabet saltus?' exempla nouorum
   190
   fatorumtransi. felix et pulcher et acer
   felix etsapiens et nobilis et generosus
   adpositamnigrae lunam subtexit alutae
   felixorator quoque maximus et iaculator
   etsiperfrixitcantat bene. distat enim quae
   195
   sidera teexcipiant modo primos incipientem
   edereuagitus et adhuc a matre rubentem.
   si Fortunauoletfies de rhetore consul;
   si uolethaec eademfiet de consule rhetor.
   Ventidiusquid enim? quid Tullius? anne aliud quam
   200
   sidus etocculti miranda potentia fati?
   seruisregna dabuntcaptiuis fata triumphum.
   felix illetamen coruo quoque rarior albo.
   paenituitmultos uanae sterilisque cathedrae
   sicutTharsimachi probat exitus atque Secundi
   205
   Carrinatis;et hunc inopem uidistisAthenae
   nil praetergelidas ausae conferre cicutas.
   di maiorumumbris tenuem et sine pondere terram
   spirantisquecrocos et in urna perpetuum uer
   quipraeceptorem sancti uoluere parentis
   210
   esse loco.metuens uirgae iam grandis Achilles
   cantabatpatriis in montibus et cui non tunc
   eliceretrisum citharoedi cauda magistri;
   sed Rufumatque alios caedit sua quemque iuuentus
   Rufumquemtotiens Ciceronem Allobroga dixit.
   215
      quisgremio Celadi doctique Palaemonis adfert
   quantumgrammaticus meruit labor? et tamen ex hoc
   quodcumqueest (minus est autem quam rhetoris aera)
   discipulicustos praemordet acoenonoetus
   et quidispensat frangit sibi. cedePalaemon
   220
   et patereinde aliquid decrescerenon aliter quam
   institorhibernae tegetis niueique cadurci
   dummodo nonpereat mediae quod noctis ab hora
   sedistiqua nemo faberqua nemo sederet
   qui docetobliquo lanam deducere ferro
   225
   dummodo nonpereat totidem olfecisse lucernas
   quotstabant puericum totus decolor esset
   Flaccus ethaereret nigro fuligo Maroni.
   rara tamenmerces quae cognitione tribuni
   non egeat.sed uos saeuas inponite leges
   230
   utpraeceptori uerborum regula constet
   ut legathistoriasauctores nouerit omnes
   tamquamungues digitosque suosut forte rogatus
   dum petitaut thermas aut Phoebi balneadicat
   nutricemAnchisaenomen patriamque nouercae
   235
   Anchemolidicat quot Acestes uixerit annis
   quot SiculiPhrygibus uini donauerit urnas.
   exigite utmores teneros ceu pollice ducat
   ut si quiscera uoltum facit; exigite ut sit
   et pateripsius coetusne turpia ludant
   240
   ne faciantuicibus. non est leue tot puerorum
   obseruaremanus oculosque in fine trementis.
   'haec'inquit 'cura; sed cum se uerterit annus
   accipeuictori populus quod postulataurum.'

SATVRAVIII

   Stemmataquid faciunt? quid prodestPonticelongo
   sanguinecenseripictos ostendere uultus
   maiorum etstantis in curribus Aemilianos
   et Curiosiam dimidios umeroque minorem
   5
   Coruinum etGalbam auriculis nasoque carentem
   [quisfructus generis tabula iactare capaci
   Coruinumposthac multa contingere uirga
   fumososequitum cum dictatore magistros]
   si coramLepidis male uiuitur? effigies quo
   10
   totbellatorumsi luditur alea pernox
   anteNumantinossi dormire incipis ortu
   luciferiquo signa duces et castra mouebant?
   curAllobrogicis et magna gaudeat ara
   natus inHerculeo Fabius laresi cupidussi
   15
   uanus etEuganea quantumuis mollior agna
   si tenerumattritus Catinensi pumice lumbum
   squalentistraducit auos emptorque ueneni
   frangendamiseram funestat imagine gentem?
   tota licetueteres exornent undique cerae
   20
   atrianobilitas sola est atque unica uirtus.
   Paulus uelCossus uel Drusus moribus esto
   hos anteeffigies maiorum pone tuorum
   praecedantipsas illi te consule uirgas.
   prima mihidebes animi bona. sanctus haberi
   25
   iustitiaequetenax factis dictisque mereris?
   agnoscoprocerem; salue Gaetuliceseu tu
   Silanus:quocumque alto de sanguine rarus
   ciuis etegregius patriae contingis ouanti
   exclamarelibet populus quod clamat Osiri
   30
   inuento.quis enim generosum dixerit hunc qui
   indignusgenere et praeclaro nomine tantum
   insignis?nanum cuiusdam Atlanta uocamus
   AethiopemCycnumprauam extortamque puellam
   Europen;canibus pigris scabieque uetusta
   35
   leuibus etsiccae lambentibus ora lucernae
   nomen eritpardustigrisleosi quid adhuc est
   quod frematin terris uiolentius. ergo cauebis
   et metuesne tu sic Creticus aut Camerinus.
      hisego quem monui? tecum mihi sermoRubelli
   40
   Blande.tumes alto Drusorum stemmatetamquam
   fecerisipse aliquid propter quod nobilis esses
   ut teconciperet quae sanguine fulget Iuli
   non quaeuentoso conducta sub aggere texit.
   'uoshumiles' inquis 'uolgi pars ultima nostri
   45
   quorum nemoqueat patriam monstrare parentis
   ast egoCecropides.' uiuas et originis huius
   gaudialonga feras. tamen ima plebe Quiritem
   facunduminueniessolet hic defendere causas
   nobilisindocti; ueniet de plebe togata
   50
   qui iurisnodos et legum aenigmata soluat;
   hinc petitEuphraten iuuenis domitique Bataui
   custodesaquilas armis industrius; at tu
   nil nisiCecropides truncoque simillimus Hermae.
   nulloquippe alio uincis discrimine quam quod
   55
   illimarmoreum caput esttua uiuit imago.
   dic mihiTeucrorum prolesanimalia muta
   quisgenerosa putet nisi fortia. nempe uolucrem
   siclaudamus equumfacili cui plurima palma
   feruet etexultat rauco uictoria circo;
   60
   nobilishicquocumque uenit de graminecuius
   clara fugaante alios et primus in aequore puluis.
   sed uenalepecus Coryphaei posteritas et
   Hirpinisirara iugo uictoria sedit.
   nil ibimaiorum respectusgratia nulla
   65
   umbrarum;dominos pretiis mutare iubentur
   exiguistrito ducunt epiraedia collo
   segnipedesdignique molam uersare nepotes.
   ergo utmiremur tenon tuapriuum aliquid da
   quod possimtitulis incidere praeter honores
   70
   quos illisdamus ac dedimusquibus omnia debes.
      haecsatis ad iuuenem quem nobis fama superbum
   tradit etinflatum plenumque Nerone propinquo;
   rarus enimferme sensus communis in illa
   fortuna.sed te censeri laude tuorum
   75
   Ponticenoluerim sic ut nihil ipse futurae
   laudisagas. miserum est aliorum incumbere famae
   ne conlapsaruant subductis tecta columnis.
   stratushumi palmes uiduas desiderat ulmos.
   esto bonusmilestutor bonusarbiter idem
   80
   integer;ambiguae si quando citabere testis
   incertaequereiPhalaris licet imperet ut sis
   falsus etadmoto dictet periuria tauro
   summumcrede nefas animam praeferre pudori
   et propteruitam uiuendi perdere causas.
   85
   dignusmorte peritcenet licet ostrea centum
   Gaurana etCosmi toto mergatur aeno.
   expectatadiu tandem prouincia cum te
   rectoremaccipietpone irae frena modumque
   pone etauaritiaemiserere inopum sociorum:
   90
   ossa uidesrerum uacuis exucta medullis.
   respicequid moneant legesquid curia mandet
   praemiaquanta bonos maneantquam fulmine iusto
   et Capitoet Tutor ruerint damnante senatu
   pirataeCilicum. sed quid damnatio confert?
   95
   praeconemChaerippetuis circumspice pannis
   cum Pansaeripiat quidquid tibi Natta reliquit
   iamquetace; furor est post omnia perdere naulum.
   non idemgemitus olim neque uulnus erat par
   damnorumsociis florentibus et modo uictis.
   100
   plena domustunc omniset ingens stabat aceruos
   nummorumSpartana chlamysconchylia Coa
   et cumParrhasii tabulis signisque Myronis
   Phidiacumuiuebat eburnec non Polycliti
   multusubique laborrarae sine Mentore mensae.
   105
   inde"Dolabella atque hinc" Antoniusinde
   sacrilegusVerres referebant nauibus altis
   occultaspolia et plures de pace triumphos.
   nunc sociisiuga pauca boumgrex paruus equarum
   et paterarmenti capto eripietur agello
   110
   ipsi deindeLaressi quod spectabile signum.
   [si quis inaedicula deus unicus; haec etenim sunt
   pro summisnam sunt haec maxima. despicias tu]
   forsitaninbellis Rhodios unctamque Corinthon
   despiciasmerito: quid resinata iuuentus
   115
   cruraquetotius facient tibi leuia gentis?
   horridauitanda est HispaniaGallicus axis
   Illyricumquelatus; parce et messoribus illis
   quisaturant urbem circo scenaeque uacantem;
   quantaautem inde feres tam dirae praemia culpae
   120
   cum tenuisnuper Marius discinxerit Afros?
   curandum inprimis ne magna iniuria fiat
   fortibus etmiseris. tollas licet omne quod usquam est
   auri atqueargentiscutum gladiumque relinques.
   [et iaculumet galeam; spoliatis arma supersunt.]
   125
   quod modoproposuinon est sententiauerum est;
   credite meuobis folium recitare Sibyllae.
   si tibisancta cohors comitumsi nemo tribunal
   uenditacersecomessi nullum in coniuge crimen
   nec perconuentus et cuncta per oppida curuis
   130
   unguibusire parat nummos raptura Celaeno
   tum licet aPico numeres genusaltaque si te
   nominadelectant omnem Titanida pugnam
   intermaiores ipsumque Promethea ponas.
   [dequocumque uoles proauom tibi sumito libro.]
   135
   quod sipraecipitem rapit ambitio atque libido
   si frangisuirgas sociorum in sanguinesi te
   delectanthebetes lasso lictore secures
   incipitipsorum contra te stare parentum
   nobilitasclaramque facem praeferre pudendis.
   140
   omne animiuitium tanto conspectius in se
   crimenhabetquanto maior qui peccat habetur.
   quo mihitesolitum falsas signare tabellas
   in templisquae fecit auus statuamque parentis
   antetriumphalem? quosi nocturnus adulter
   145
   temporaSantonico uelas adoperta cucullo?
      praetermaiorum cineres atque ossa uolucri
   carpentorapitur pinguis Lateranuset ipse
   ipse rotamadstringit sufflamine mulio consul
   noctequidemsed Luna uidetsed sidera testes
   150
   intenduntoculos. finitum tempus honoris
   cum fueritclara Lateranus luce flagellum
   sumet etoccursum numquam trepidabit amici
   iam senisac uirga prior adnuet atque maniplos
   soluet etinfundet iumentis hordea lassis.
   155
   intereadum lanatas robumque iuuencum
   more NumaecaeditIouis ante altaria iurat
   solamEponam et facies olida ad praesepia pictas.
   sed cumperuigiles placet instaurare popinas
   obuiusadsiduo Syrophoenix udus amomo
   160
   curritIdymaeae Syrophoenix incola portae
   hospitisadfectu dominum regemque salutat
   et cumuenali Cyane succincta lagona.
   defensorculpae dicet mihi 'fecimus et nos
   haeciuuenes.' estodesisti nempe nec ultra
   165
   fouistierrorem. breue sit quod turpiter audes
   quaedam cumprima resecentur crimina barba.
   indulgeueniam pueris: Lateranus ad illos
   thermarumcalices inscriptaque lintea uadit
   maturusbello Armeniae Syriaeque tuendis
   170
   amnibus etRheno atque Histro. praestare Neronem
   securumualet haec aetas. mitte OstiaCaesar
   mittesedin magna legatum quaere popina:
   inueniesaliquo cum percussore iacentem
   permixtumnautis et furibus ac fugitiuis
   175
   intercarnifices et fabros sandapilarum
   etresupinati cessantia tympana galli.
   aequa ibilibertascommunia poculalectus
   non aliuscuiquamnec mensa remotior ulli.
   quid faciastalem sortitusPonticeseruum?
   180
   nempe inLucanos aut Tusca ergastula mittas.
   at uosTroiugenaeuobis ignoscitis et quae
   turpiacerdoni Volesos Brutumque decebunt.
      quidsi numquam adeo foedis adeoque pudendis
   utimurexemplisut non peiora supersint?
   185
   consumptisopibus uocemDamasippelocasti
   siparioclamosum ageres ut Phasma Catulli.
   Laureolumuelox etiam bene Lentulus egit
   iudice medignus uera cruce. nec tamen ipsi
   ignoscaspopulo; populi frons durior huius
   190
   qui sedetet spectat triscurria patriciorum
   planipedesaudit Fabiosridere potest qui
   Mamercorumalapas. quanti sua funera uendant
   quidrefert? uendunt nullo cogente Nerone
   necdubitant celsi praetoris uendere ludis.
   195
   finge tamengladios inde atque hinc pulpita poni
   quidsatius? mortem sic quisquam exhorruitut sit
   zelotypusThymelesstupidi collega Corinthi?
   res hautmira tamen citharoedo principe mimus
   nobilis.haec ultra quid erit nisi ludus? et illic
   200
   dedecusurbis habesnec murmillonis in armis
   nec clipeoGracchum pugnantem aut falce supina;
   damnat enimtalis habitus [sed damnat et odit
   nec galeafaciem abscondit]: mouet ecce tridentem.
   postquamuibrata pendentia retia dextra
   205
   nequiquameffuditnudum ad spectacula uoltum
   erigit ettota fugit agnoscendus harena.
   credamustunicaede faucibus aurea cum se
   porrigat etlongo iactetur spira galero.
   ergoignominiam grauiorem pertulit omni
   210
   uolnere cumGraccho iussus pugnare secutor.
      liberasi dentur populo suffragiaquis tam
   perditus utdubitet Senecam praeferre Neroni?
   cuiussupplicio non debuit una parari
   simia necserpens unus nec culleus unus.
   215
   parAgamemnonidae crimensed causa facit rem
   dissimilem.quippe ille deis auctoribus ultor
   patris eratcaesi media inter poculased nec
   Electraeiugulo se polluit aut Spartani
   sanguineconiugiinullis aconita propinquis
   220
   miscuitinscena numquam cantauit Orestes
   Troica nonscripsit. quid enim Verginius armis
   debuitulcisci magis aut cum Vindice Galba
   quod Nerotam saeua crudaque tyrannide fecit?
   haec operaatque hae sunt generosi principis artes
   225
   gaudentisfoedo peregrina ad pulpita cantu
   prostituiGraiaeque apium meruisse coronae.
   maiorumeffigies habeant insignia uocis
   ante pedesDomiti longum tu pone Thyestae
   syrma uelAntigones seu personam Melanippes
   230
   et demarmoreo citharam suspende colosso.
      quidCatilinatuis natalibus atque Cethegi
   inuenietquisquam sublimius? arma tamen uos
   nocturna etflammas domibus templisque paratis
   utbracatorum pueri Senonumque minores
   235
   ausi quodliceat tunica punire molesta.
   sed uigilatconsul uexillaque uestra coercet.
   hic nouusArpinasignobilis et modo Romae
   municipalisequesgaleatum ponit ubique
   praesidiumattonitis et in omni monte laborat.
   240
   tantumigitur muros intra toga contulit illi
   nominis actituliquantum "in" Leucadequantum
   Thessaliaecampis Octauius abstulit udo
   caedibusadsiduis gladio; sed Roma parentem
   Roma patrempatriae Ciceronem libera dixit.
   245
   Arpinasalius Volscorum in monte solebat
   posceremercedes alieno lassus aratro;
   nodosampost haec frangebat uertice uitem
   si lentuspigra muniret castra dolabra.
   hic tamenet Cimbros et summa pericula rerum
   250
   excipit etsolus trepidantem protegit urbem
   atque ideopostquam ad Cimbros stragemque uolabant
   qui numquamattigerant maiora cadauera corui
   nobilisornatur lauro collega secunda.
   plebeiaeDeciorum animaeplebeia fuerunt
   255
   nomina; prototis legionibus hi tamen et pro
   omnibusauxiliis atque omni pube Latina
   sufficiuntdis infernis Terraeque parenti.
   [plurisenim Decii quam quae seruantur ab illis.]
   ancillanatus trabeam et diadema Quirini
   260
   et fascismeruitregum ultimus ille bonorum.
   proditalaxabant portarum claustra tyrannis
   exulibusiuuenes ipsius consulis et quos
   magnumaliquid dubia pro libertate deceret
   quodmiraretur cum Coclite Mucius et quae
   265
   imperiifinis Tiberinum uirgo natauit.
   occulta adpatres produxit crimina seruus
   matronislugendus; at illos uerbera iustis
   adficiuntpoenis et legum prima securis.
      malopater tibi sit Thersitesdummodo tu sis
   270
   Aeacidaesimilis Volcaniaque arma capessas
   quam teThersitae similem producat Achilles.
   et tamenut longe repetas longeque reuoluas
   nomenabinfami gentem deducis asylo;
   maiorumprimusquisquis fuit illetuorum
   275
   aut pastorfuit aut illud quod dicere nolo.

SATVRAIX

   Scireuelim quare totiens mihiNaeuoletristis
   occurrasfronte obducta ceu Marsya uictus.
   quid tibicum uultuqualem deprensus habebat
   Rauola dumRhodopes uda terit inguina barba?
   5
   [noscolaphum incutimus lambenti crustula seruo.]
   non erithac facie miserabilior Crepereius
   Pollioquitriplicem usuram praestare paratus
   circumit etfatuos non inuenit. unde repente
   tot rugae?certe modico contentus agebas
   10
   uernamequitemconuiua ioco mordente facetus
   et salibusuehemens intra pomeria natis.
   omnia nunccontrauultus grauishorrida siccae
   siluacomaenullus tota nitor in cutequalem
   Bruttiapraestabat calidi tibi fascia uisci
   15
   sedfruticante pilo neglecta et squalida crura.
   quid maciesaegri ueterisquem tempore longo
   torretquarta dies olimque domestica febris?
   deprendasanimi tormenta latentis in aegro
   corporedeprendas et gaudia; sumit utrumque
   20
   indehabitum facies. igitur flexisse uideris
   propositumet uitae contrarius ire priori.
   nuper enimut repetofanum Isidis et Ganymedem
   Pacis etaduectae secreta Palatia matris
   et Cererem(nam quo non prostat femina templo?)
   25
   notiorAufidio moechus [celebrare] solebas
   quodquetacesipsos etiam inclinare maritos.
      'utileet hoc multis uitae genusat mihi nullum
   inde operaepretium. pingues aliquando lacernas
   munimentatogaeduri crassique coloris
   30
   et malepercussas textoris pectine Galli
   accipimustenue argentum uenaeque secundae.
   fata regunthominesfatum est et partibus illis
   quas sinusabscondit. nam si tibi sidera cessant
   nil facietlongi mensura incognita nerui
   35
   quamuis tenudum spumanti Virro labello
   uiderit etblandae adsidue densaeque tabellae
   sollicitentautos gar ephelketai andra kinaidos
   quod tamenulterius monstrum quam mollis auarus?
   "haectribuideinde illa dedimox plura tulisti."
   40
   computat etceuet. ponatur calculusadsint
   cum tabulapueri; numera sestertia quinque
   omnibus inrebusnumerentur deinde labores.
   an facileet pronum est agere intra uiscera penem
   legitimumatque illic hesternae occurrere cenae?
   45
   seruus eritminus ille miser qui foderit agrum
   quamdominum. sed tu sane tenerum et puerum te
   et pulchrumet dignum cyatho caeloque putabas.
   uos humiliadseculaeuos indulgebitis umquam
   cultoriiam nec morbo donare parati?
   50
   en cui tuuiridem umbellamcui sucina mittas
   grandianatalis quotiens redit aut madidum uer
   incipit etstrata positus longaque cathedra
   munerafemineis tractat secreta kalendis.
   dicpassercui tot montistot praedia seruas
   55
   Apulatotmiluos intra tua pascua lassas?
   teTrifolinus ager fecundis uitibus implet
   suspectumqueiugum Cumis et Gaurus inanis--
   nam quisplura linit uicturo dolia musto?--
   quantumerat exhausti lumbos donare clientis
   60
   iugeribuspaucis! meliusne hic rusticus infans
   cum matreet casulis et conlusore catello
   cymbalapulsantis legatum fiet amici?
   "improbuses cum poscis" ait. sed pensio clamat
   "posce"sed appellat puer unicus ut Polyphemi
   65
   lata aciesper quam sollers euasit Vlixes.
   alteremendus eritnamque hic non sufficitambo
   pascendi.quid agam bruma spirante? quidoro
   quid dicamscapulis puerorum aquilone Decembri
   et pedibus?"durate atque expectate cicadas"?
   70
   uerumutdissimulesut mittas ceteraquanto
   metirispretio quodni tibi deditus essem
   deuotusquecliensuxor tua uirgo maneret?
   scis certequibus ista modisquam saepe rogaris
   et quaepollicitus. fugientem saepe puellam
   75
   amplexurapui; tabulas quoque ruperat et iam
   signabat;tota uix hoc ego nocte redemi
   te ploranteforis. testis mihi lectulus et tu
   ad quemperuenit lecti sonus et dominae uox.
   instabileac dirimi coeptum et iam paene solutum
   80
   coniugiumin multis domibus seruauit adulter.
   quo tecircumagas? quae prima aut ultima ponas?
   nullum ergomeritum estingrate ac perfidenullum
   quod tibifiliolus uel filia nascitur ex me?
   tollis enimet libris actorum spargere gaudes
   85
   argumentauiri. foribus suspende coronas:
   iam pateresdedimus quod famae opponere possis.
   iuraparentis habespropter me scriberis heres
   legatumomne capis nec non et dulce caducum.
   commodapraeterea iungentur multa caducis
   90
   si numerumsi tres impleuero.' iusta doloris
   Naeuolecausa tui; contra tamen ille quid adfert?
      'neglegitatque alium bipedem sibi quaerit asellum.
   haec solicommissa tibi celare memento
   et tacitusnostras intra te fige querellas;
   95
   nam resmortifera est inimicus pumice leuis.
   qui modosecretum commiseratardet et odit
   tamquamprodiderim quidquid scio. sumere ferrum
   fusteaperire caputcandelam adponere ualuis
   nondubitat. nec contemnas aut despicias quod
   100
   his opibusnumquam cara est annona ueneni.
   ergoocculta teges ut curia Martis Athenis.'
      oCorydonCorydonsecretum diuitis ullum
   esse putas?serui ut taceantiumenta loquentur
   et canis etpostes et marmora. claude fenestras
   105
   uela tegantrimasiunge ostiatollite lumen
   e medio faceant omnesprope nemo recumbat;
   quod tamenad cantum galli facit ille secundi
   proximusante diem caupo scietaudiet et quae
   finxeruntpariter libariusarchimagiri
   110
   carptores.quod enim dubitant componere crimen
   in dominosquotiens rumoribus ulciscuntur
   baltea? necderit qui te per compita quaerat
   nolentem etmiseram uinosus inebriet aurem.
   illos ergoroges quidquid paulo ante petebas
   115
   a nobistaceant illi. sed prodere malunt
   arcanumquam subrepti potare Falerni
   pro populofaciens quantum Saufeia bibebat.
   uiuendumrectecum propter plurima+tum est his+
   [idcirco utpossis linguam contemnere serui].
   120
   praecipuecausisut linguas mancipiorum
   contemnas;nam lingua mali pars pessima serui.
   deteriortamen hic qui liber non erit illis
   quorumanimas et farre suo custodit et aere.
      'utileconsilium modosed communededisti.
   125
   nunc mihiquid suades post damnum temporis et spes
   deceptas?festinat enim decurrere uelox
   flosculusangustae miseraeque breuissima uitae
   portio; dumbibimusdum sertaunguentapuellas
   poscimusobrepit non intellecta senectus.'
   130
      netrepidanumquam pathicus tibi derit amicus
   stantibuset saluis his collibus; undique ad illos
   conuenientet carpentis et nauibus omnes
   qui digitoscalpunt uno caput. altera maior
   spessuperesttu tantum erucis inprime dentem.
   134a
   [gratuseristu tantum erucis inprime dentem.]
   135
      'haecexempla para felicibus; at mea Clotho
   et Lachesisgaudentsi pascitur inguine uenter.
   o paruinostrique Laresquos ture minuto
   aut farreet tenui soleo exorare corona
   quando egofigam aliquid quo sit mihi tuta senectus
   140
   a tegete etbaculo? uiginti milia fenus
   pigneribuspositisargenti uascula puri
   sed quaeFabricius censor notetet duo fortes
   de gregeMoesorumqui me ceruice locata
   securumiubeant clamoso insistere circo;
   145
   sit mihipraeterea curuus caelatoret alter
   qui multasfacies pingit cito; sufficiunt haec.
   quando egopauper ero? uotum miserabilenec spes
   his saltem;nam cum pro me Fortuna uocatur
   adfixitceras illa de naue petitas
   150
   quaeSiculos cantus effugit remige surdo.'

SATVRAX

   Omnibusin terrisquae sunt a Gadibus usque
   Auroram etGangenpauci dinoscere possunt
   uera bonaatque illis multum diuersaremota
   errorisnebula. quid enim ratione timemus
   5
   autcupimus? quid tam dextro pede concipis ut te
   conatus nonpaeniteat uotique peracti?
   euerteredomos totas optantibus ipsis
   di faciles.nocitura toganocitura petuntur
   militia;torrens dicendi copia multis
   10
   et suamortifera est facundia; uiribus ille
   confisusperiit admirandisque lacertis;
   sed plurisnimia congesta pecunia cura
   strangulatet cuncta exuperans patrimonia census
   quantodelphinis ballaena Britannica maior.
   15
   temporibusdiris igitur iussuque Neronis
   Longinum etmagnos Senecae praediuitis hortos
   clausit etegregias Lateranorum obsidet aedes
   totacohors: rarus uenit in cenacula miles.
   pauca licetportes argenti uascula puri
   20
   nocte iteringressusgladium contumque timebis
   et mota adlunam trepidabis harundinis umbra:
   cantabituacuus coram latrone uiator.
   prima fereuota et cunctis notissima templis
   diuitiaecrescant ut opesut maxima toto
   25
   nostra sitarca foro. sed nulla aconita bibuntur
   fictilibus;tunc illa time cum pocula sumes
   gemmata etlato Setinum ardebit in auro.
   iamneigitur laudas quod de sapientibus alter
   ridebatquotiens a limine mouerat unum
   30
   protuleratquepedemflebat contrarius auctor?
   sed faciliscuiuis rigidi censura cachinni:
   mirandumest unde ille oculis suffecerit umor.
   perpetuorisu pulmonem agitare solebat
   Democritusquamquam non essent urbibus illis
   35
   praetextaetrabeaefasceslecticatribunal.
   quid siuidisset praetorem curribus altis
   extantem etmedii sublimem puluere circi
   in tunicaIouis et pictae Sarrana ferentem
   ex umerisaulaea togae magnaeque coronae
   40
   tantumorbemquanto ceruix non sufficit ulla?
   quippetenet sudans hanc publicus etsibi consul
   ne placeatcurru seruus portatur eodem.
   da nunc etuolucremsceptro quae surgit eburno
   illinccornicineshinc praecedentia longi
   45
   agminisofficia et niueos ad frena Quirites
   defossa inloculos quos sportula fecit amicos.
   tum quoquemateriam risus inuenit ad omnis
   occursushominumcuius prudentia monstrat
   summosposse uiros et magna exempla daturos
   50
   ueruecum inpatria crassoque sub aere nasci.
   ridebatcuras nec non et gaudia uolgi
   interdum etlacrimascum Fortunae ipse minaci
   mandaretlaqueum mediumque ostenderet unguem.
      ergosuperuacua aut [quae] perniciosa petuntur?
   55
   propterquae fas est genua incerare deorum?
      quosdampraecipitat subiecta potentia magnae
   inuidiaemergit longa atque insignis honorum
   pagina.descendunt statuae restemque secuntur
   ipsasdeinde rotas bigarum inpacta securis
   60
   caedit etinmeritis franguntur crura caballis.
   iamstrident ignesiam follibus atque caminis
   ardetadoratum populo caput et crepat ingens
   Seianusdeinde ex facie toto orbe secunda
   fiunturceolipeluessartagomatellae.
   65
   pone domilaurusduc in Capitolia magnum
   cretatumquebouem: Seianus ducitur unco
   spectandusgaudent omnes. 'quae labraquis illi
   uultuserat! numquamsi quid mihi credisamaui
   hunchominem. sed quo cecidit sub crimine? quisnam
   70
   delatorquibus indicibusquo teste probauit?'
   'nil horum;uerbosa et grandis epistula uenit
   a Capreis.''bene habetnil plus interrogo.' sed quid
   turba Remi?sequitur fortunamut semperet odit
   damnatos.idem populussi Nortia Tusco
   75
   fauissetsi oppressa foret secura senectus
   principishac ipsa Seianum diceret hora
   Augustum.iam pridemex quo suffragia nulli
   uendimuseffudit curas; nam qui dabat olim
   imperiumfasceslegionesomnianunc se
   80
   continetatque duas tantum res anxius optat
   panem etcircenses. 'perituros audio multos.'
   'nildubiummagna est fornacula.' 'pallidulus mi
   Bruttidiusmeus ad Martis fuit obuius aram;
   quam timeouictus ne poenas exigat Aiax
   85
   ut maledefensus. curramus praecipites et
   dum iacetin ripacalcemus Caesaris hostem.
   sed uideantseruine quis neget et pauidum in ius
   ceruiceobstricta dominum trahat.' hi sermones
   tunc deSeianosecreta haec murmura uolgi.
   90
   uisnesalutari sicut Seianushabere
   tantundematque illi summas donare curules
   illumexercitibus praeponeretutor haberi
   principisangusta Caprearum in rupe sedentis
   cum gregeChaldaeo? uis certe pilacohortis
   95
   egregiosequites et castra domestica; quidni
   haeccupias? et qui nolunt occidere quemquam
   posseuolunt. sed quae praeclara et prospera tanti
   ut rebuslaetis par sit mensura malorum?
   huius quitrahitur praetextam sumere mauis
   100
   anFidenarum Gabiorumque esse potestas
   et demensura ius dicereuasa minora
   frangerepannosus uacuis aedilis Vlubris?
   ergo quidoptandum foret ignorasse fateris
   Seianum;nam qui nimios optabat honores
   105
   et nimiasposcebat opesnumerosa parabat
   excelsaeturris tabulataunde altior esset
   casus etinpulsae praeceps inmane ruinae.
   quidCrassosquid Pompeios euertit et illum
   ad sua quidomitos deduxit flagra Quirites?
   110
   summusnempe locus nulla non arte petitus
   magnaquenuminibus uota exaudita malignis.
   ad generumCereris sine caede ac uulnere pauci
   descenduntreges et sicca morte tyranni.
      eloquiumac famam Demosthenis aut Ciceronis
   115
   incipitoptare et totis quinquatribus optat
   quisquisadhuc uno parcam colit asse Mineruam
   quemsequitur custos angustae uernula capsae.
   eloquio seduterque perit oratorutrumque
   largus etexundans leto dedit ingenii fons.
   120
   ingeniomanus est et ceruix caesanec umquam
   sanguinecausidici maduerunt rostra pusilli.
   'ofortunatam natam me consule Romam:'
   Antonigladios potuit contemnere si sic
   omniadixisset. ridenda poemata malo
   125
   quam teconspicuae diuina Philippica famae
   uolueris aprima quae proxima. saeuus et illum
   exituseripuitquem mirabantur Athenae
   torrentemet pleni moderantem frena theatri.
   dis illeaduersis genitus fatoque sinistro
   130
   quem paterardentis massae fuligine lippus
   a carboneet forcipibus gladiosque paranti
   incude etluteo Volcano ad rhetora misit.
      bellorum exuuiaetruncis adfixa tropaeis
   lorica etfracta de casside buccula pendens
   135
   et curtumtemone iugum uictaeque triremis
   aplustre etsummo tristis captiuos in arcu
   humanismaiora bonis creduntur. ad hoc se
   RomanusGraiusque et barbarus induperator
   erexitcausas discriminis atque laboris
   140
   indehabuit: tanto maior famae sitis est quam
   uirtutis.quis enim uirtutem amplectitur ipsam
   praemia sitollas? patriam tamen obruit olim
   gloriapaucorum et laudis titulique cupido
   haesurisaxis cinerum custodibusad quae
   145
   discutiendaualent sterilis mala robora fici
   quandoquidemdata sunt ipsis quoque fata sepulcris.
   expendeHannibalem: quot libras in duce summo
   inuenies?hic est quem non capit Africa Mauro
   percussaoceano Niloque admota tepenti
   150
   rursus adAethiopum populos aliosque elephantos.
   additurimperiis HispaniaPyrenaeum
   transilit.opposuit natura Alpemque niuemque:
   diducitscopulos et montem rumpit aceto.
   iam tenetItaliamtamen ultra pergere tendit.
   155
   'acti'inquit 'nihil estnisi Poeno milite portas
   frangimuset media uexillum pono Subura.'
   o qualisfacies et quali digna tabella
   cum Gaetuladucem portaret belua luscum!
   exitus ergoquis est? o gloria! uincitur idem
   160
   nempe et inexilium praeceps fugit atque ibi magnus
   mirandusquecliens sedet ad praetoria regis
   donecBithyno libeat uigilare tyranno.
   finemanimaequae res humanas miscuit olim
   non gladiinon saxa dabunt nec telased ille
   165
   Cannarumuindex et tanti sanguinis ultor
   anulus. idemenset saeuas curre per Alpes
   ut puerisplaceas et declamatio fias.
   unusPellaeo iuueni non sufficit orbis
   aestuatinfelix angusto limite mundi
   170
   ut Gyaraeclausus scopulis paruaque Seripho;
   cum tamen afigulis munitam intrauerit urbem
   sarcophagocontentus erit. mors sola fatetur
   quantulasint hominum corpuscula. creditur olim
   uelificatusAthos et quidquid Graecia mendax
   175
   audet inhistoriaconstratum classibus isdem
   suppositumquerotis solidum mare; credimus altos
   defecisseamnes epotaque flumina Medo
   prandenteet madidis cantat quae Sostratus alis.
   ille tamenqualis rediit Salamine relicta
   180
   in Corumatque Eurum solitus saeuire flagellis
   barbarusAeolio numquam hoc in carcere passos
   ipsumconpedibus qui uinxerat Ennosigaeum
   (mitius idsanequod non et stigmate dignum
   credidit.huic quisquam uellet seruire deorum?--
   185
   sed qualisrediit? nempe una nauecruentis
   fluctibusac tarda per densa cadauera prora.
   has totiensoptata exegit gloria poenas.
      'daspatium uitaemultos daIuppiterannos.'
   hoc rectouoltusolum hoc et pallidus optas.
   190
   sed quamcontinuis et quantis longa senectus
   plenamalis! deformem et taetrum ante omnia uultum
   dissimilemquesuideformem pro cute pellem
   pendentisquegenas et talis aspice rugas
   qualesumbriferos ubi pandit Thabraca saltus
   195
   in uetulascalpit iam mater simia bucca.
   plurimasunt iuuenum discriminapulchrior ille
   hoc atque"ille" aliomultum hic robustior illo:
   una senumfaciescum uoce trementia membra
   et iam leuecaput madidique infantia nasi;
   200
   frangendusmisero gingiua panis inermi.
   usque adeograuis uxori natisque sibique
   utcaptatori moueat fastidia Cosso.
   non eademuini atque cibi torpente palato
   gaudia; namcoitus iam longa obliuiouel si
   205
   conerisiacet exiguus cum ramice neruus
   etquamuistota palpetur nocteiacebit.
   annealiquid sperare potest haec inguinis aegri
   canities?quid quod merito suspecta libido est
   quaeuenerem adfectat sine uiribus? aspice partis
   210
   nunc damnumalterius. nam quae cantante uoluptas
   sit liceteximiuscitharoedo siue Seleuco
   et quibusaurata mos est fulgere lacerna?
   quidrefertmagni sedeat qua parte theatri
   qui uixcornicines exaudiet atque tubarum
   215
   concentus?clamore opus est ut sentiat auris
   quem dicatuenisse puerquot nuntiet horas.
   praetereaminimus gelido iam in corpore sanguis
   febre caletsolacircumsilit agmine facto
   morborumomne genusquorum si nomina quaeras
   220
   promptiusexpediam quot amauerit Oppia moechos
   quotThemison aegros autumno occiderit uno
   quotBasilus sociosquot circumscripserit Hirrus
   pupillosquot longa uiros exorbeat uno
   Maura diequot discipulos inclinet Hamillus;
   225
   percurramcitius quot uillas possideat nunc
   quotondente grauis iuueni mihi barba sonabat.
   ille umerohic lumbishic coxa debilis; ambos
   perdiditille oculos et luscis inuidet; huius
   pallidalabra cibum accipiunt digitis alienis
   230
   ipse adconspectum cenae diducere rictum
   suetus hiattantum ceu pullus hirundinisad quem
   ore uolatpleno mater ieiuna. sed omni
   membrorumdamno maior dementiaquae nec
   nominaseruorum nec uoltum agnoscit amici
   235
   cum quopraeterita cenauit noctenec illos
   quosgenuitquos eduxit. nam codice saeuo
   heredesuetat esse suosbona tota feruntur
   ad Phialen;tantum artificis ualet halitus oris
   quodsteterat multis in carcere fornicis annis.
   240
   ut uigeantsensus animiducenda tamen sunt
   funeranatorumrogus aspiciendus amatae
   coniugis etfratris plenaeque sororibus urnae.
   haec datapoena diu uiuentibusut renouata
   semperclade domus multis in luctibus inque
   245
   perpetuomaerore et nigra ueste senescant.
   rex Pyliusmagno si quicquam credis Homero
   exemplumuitae fuit a cornice secundae.
   felixnimirumqui tot per saecula mortem
   distulitatque suos iam dextra conputat annos
   250
   quiquenouum totiens mustum bibit. oro parumper
   attendasquantum de legibus ipse queratur
   fatorum etnimio de staminecum uidet acris
   Antilochibarbam ardentemcum quaerit ab omni
   quisquisadestsocio cur haec in tempora duret
   255
   quodfacinus dignum tam longo admiserit aeuo.
   haec eademPeleusraptum cum luget Achillem
   atquealiuscui fas Ithacum lugere natantem.
   incolumiTroia Priamus uenisset ad umbras
   Assaracimagnis sollemnibus Hectore funus
   260
   portante acreliquis fratrum ceruicibus inter
   Iliadumlacrimasut primos edere planctus
   Cassandrainciperet scissaque Polyxena palla
   si foretextinctus diuerso temporequo non
   coeperataudaces Paris aedificare carinas.
   265
   longa diesigitur quid contulit? omnia uidit
   euersa etflammis Asiam ferroque cadentem.
   tunc milestremulus posita tulit arma tiara
   et ruitante aram summi Iouis ut uetulus bos
   qui dominicultris tenue et miserabile collum
   270
   praebet abingrato iam fastiditus aratro.
   exitus illeutcumque hominissed torua canino
   latrauitrictu quae post hunc uixerat uxor.
   festino adnostros et regem transeo Ponti
   et Croesumquem uox iusti facunda Solonis
   275
   respiceread longae iussit spatia ultima uitae.
   exilium etcarcer Minturnarumque paludes
   etmendicatus uicta Carthagine panis
   hinc causashabuere; quid illo ciue tulisset
   natura interrisquid Roma beatius umquam
   280
   sicircumducto captiuorum agmine et omni
   bellorumpompa animam exhalasset opimam
   cum deTeutonico uellet descendere curru?
   prouidaPompeio dederat Campania febres
   optandassed multae urbes et publica uota
   285
   uicerunt;igitur Fortuna ipsius et urbis
   seruatumuicto caput abstulit. hoc cruciatu
   Lentulushac poena caruit ceciditque Cethegus
   integer etiacuit Catilina cadauere toto.
      formamoptat modico puerismaiore puellis
   290
   murmurecum Veneris fanum uidetanxia mater
   usque addelicias uotorum. 'cur tamen' inquit
   'corripias?pulchra gaudet Latona Diana.'
   sed uetatoptari faciem Lucretia qualem
   ipsahabuitcuperet Rutilae Verginia gibbum
   295
   accipere"atque suum" Rutilae dare. filius autem
   corporisegregii miseros trepidosque parentes
   semperhabet: rara est adeo concordia formae
   atquepudicitiae. sanctos licet horrida mores
   tradideritdomus ac ueteres imitata Sabinos
   300
   praetereacastum ingenium uoltumque modesto
   sanguineferuentem tribuat natura benigna
   larga manu(quid enim puero conferre potest plus
   custode etcura natura potentior omni?)
   non licetesse uiro; nam prodiga corruptoris
   305
   improbitasipsos audet temptare parentes:
   tanta inmuneribus fiducia. nullus ephebum
   deformemsaeua castrauit in arce tyrannus
   necpraetextatum rapuit Nero loripedem nec
   strumosumatque utero pariter gibboque tumentem.
   310
   i nunc etiuuenis specie laetare tuiquem
   maioraexpectant discrimina. fiet adulter
   publicus etpoenas metuet quascumque mariti
   +irati+debetnec erit felicior astro
   Martisutin laqueos numquam incidat. exigit autem
   315
   interdumille dolor plus quam lex ulla dolori
   concessit:necat hic ferrosecat ille cruentis
   uerberibusquosdam moechos et mugilis intrat.
   sed tuusEndymion dilectae fiet adulter
   matronae.mox cum dederit Seruilia nummos
   320
   fiet etillius quam non amatexuet omnem
   corporisornatum; quid enim ulla negauerit udis
   inguinibussiue est haec Oppia siue Catulla?
   deteriortotos habet illic femina mores.
   'sed castoquid forma nocet?' quid profuit immo
   325
   Hippolytograue propositumquid Bellerophonti?
   erubuit+nempe haec+ ceu fastidita repulso
   necStheneboea minus quam Cressa excanduitet se
   concussereambae. mulier saeuissima tunc est
   cumstimulos odio pudor admouet. elige quidnam
   330
   suadendumesse putes cui nubere Caesaris uxor
   destinat.optimus hic et formonsissimus idem
   gentispatriciae rapitur miser extinguendus
   Messalinaeoculis; dudum sedet illa parato
   flammeoloTyriusque palam genialis in hortis
   335
   sternituret ritu decies centena dabuntur
   antiquoueniet cum signatoribus auspex.
   haec tusecreta et paucis commissa putabas?
   non nisilegitime uolt nubere. quid placeat dic.
   ni parereuelispereundum erit ante lucernas;
   340
   si scelusadmittasdabitur mora paruuladum res
   nota urbiet populo contingat principis aurem.
   dedecusille domus sciet ultimus. interea tu
   obsequereimperiosi tanti uita dierum
   paucorum.quidquid leuius meliusque putaris
   345
   praebendaest gladio pulchra haec et candida ceruix.
      nilergo optabunt homines? si consilium uis
   permittesipsis expendere numinibus quid
   conueniatnobis rebusque sit utile nostris;
   nam proiucundis aptissima quaeque dabunt di.
   350
   carior estillis homo quam sibi. nos animorum
   inpulsu etcaeca magnaque cupidine ducti
   coniugiumpetimus partumque uxorisat illis
   notum quipueri qualisque futura sit uxor.
   ut tamen etposcas aliquid uoueasque sacellis
   355
   exta etcandiduli diuina tomacula porci
   orandum estut sit mens sana in corpore sano.
   fortemposce animum mortis terrore carentem
   qui spatiumuitae extremum inter munera ponat
   naturaequi ferre queat quoscumque labores
   360
   nesciatirascicupiat nihil et potiores
   Herculisaerumnas credat saeuosque labores
   et uenereet cenis et pluma Sardanapalli.
   monstroquod ipse tibi possis dare; semita certe
   tranquillaeper uirtutem patet unica uitae.
   365
   nullumnumen habessi sit prudentia: nos te
   nosfacimusFortunadeam caeloque locamus.

SATVRAXI

   Atticuseximie si cenatlautus habetur
   si Rutilusdemens. quid enim maiore cachinno
   excipituruolgi quam pauper Apicius? omnis
   conuictusthermaestationesomne theatrum
   5
   de Rutilo.nam dum ualida ac iuuenalia membra
   sufficiuntgaleae dumque ardent sanguinefertur
   non cogentequidem sed nec prohibente tribuno
   scripturusleges et regia uerba lanistae.
   multosporro uidesquos saepe elusus ad ipsum
   10
   creditorintroitum solet expectare macelli
   et quibusin solo uiuendi causa palato est.
   egregiuscenat meliusque miserrimus horum
   et citocasurus iam perlucente ruina.
   intereagustus elementa per omnia quaerunt
   15
   numquamanimo pretiis obstantibus; interius si
   attendasmagis illa iuuant quae pluris ementur.
   ergo hautdifficile est perituram arcessere summam
   lancibusoppositis uel matris imagine fracta
   etquadringentis nummis condire gulosum
   20
   fictile;sic ueniunt ad miscellanea ludi.
   refert ergoquis haec eadem paret; in Rutilo nam
   luxuriaestin Ventidio laudabile nomen
   sumit et acensu famam trahit. illum ego iure
   despiciamqui scit quanto sublimior Atlas
   25
   omnibus inLibya sit montibushic tamen idem
   ignoratquantum ferrata distet ab arca
   sacculus. ecaelo descendit gnothi seauton
   figendum etmemori tractandum pectoresiue
   coniugiumquaeras uel sacri in parte senatus
   30
   esse uelis;neque enim loricam poscit Achillis
   Thersitesin qua se traducebat Vlixes;
   ancipitemseu tu magno discrimine causam
   protegereadfectaste consuledic tibi qui sis
   oratoruehemens an Curtius et Matho buccae.
   35
   noscendaest mensura sui spectandaque rebus
   in summisminimisqueetiam cum piscis emetur
   ne mullumcupiascum sit tibi gobio tantum
   in loculis.quis enim te deficiente crumina
   etcrescente gula manet exitusaere paterno
   40
   ac rebusmersis in uentrem fenoris atque
   argentigrauis et pecorum agrorumque capacem?
   talibus adominis post cuncta nouissimus exit
   anulusetdigito mendicat Pollio nudo.
   nonpraematuri cineres nec funus acerbum
   45
   luxuriaesed morte magis metuenda senectus.
   hiplerumque gradus: conducta pecunia Romae
   et coramdominis consumitur; indeubi paulum
   nescio quidsuperest et pallet fenoris auctor
   qui uerteresolumBaias et ad ostrea currunt.
   50
   cederenamque foro iam non est deterius quam
   Esquilias aferuenti migrare Subura.
   ille dolorsolus patriam fugientibusilla
   maestitiaestcaruisse anno circensibus uno.
   sanguinisin facie non haeret guttamorantur
   55
   pauciridiculum et fugientem ex urbe pudorem.
       experierehodie numquid pulcherrima dictu
   Persicenon praestem uita et moribus et re
   si laudemsiliquas occultus ganeopultes
   coram aliisdictem puero sed in aure placentas.
   60
   nam cum sisconuiua mihi promissushabebis
   Euandrumuenies Tirynthius aut minor illo
   hospesetipse tamen contingens sanguine caelum
   alteraquisalter flammis ad sidera missus.
   ferculanunc audi nullis ornata macellis.
   65
   deTiburtino ueniet pinguissimus agro
   haedulus ettoto grege molliorinscius herbae
   necdumausus uirgas humilis mordere salicti
   qui pluslactis habet quam sanguiniset montani
   asparagiposito quos legit uilica fuso.
   70
   grandiapraeterea tortoque calentia feno
   oua adsuntipsis cum matribuset seruatae
   parte anniquales fuerant in uitibus uuae
   SigninumSyriumque pirumde corbibus isdem
   aemulaPicenis et odoris mala recentis
   75
   necmetuenda tibisiccatum frigore postquam
   autumnum etcrudi posuere pericula suci.
   haec olimnostri iam luxuriosa senatus
   cena fuit.Curius paruo quae legerat horto
   ipse focisbreuibus ponebat holusculaquae nunc
   80
   squalidusin magna fastidit conpede fossor
   qui meminitcalidae sapiat quid uolua popinae.
   sicci tergasuis rara pendentia crate
   moris eratquondam festis seruare diebus
   etnatalicium cognatis ponere lardum
   85
   accedentenouasi quam dabat hostiacarne.
   cognatorumaliquis titulo ter consulis atque
   castrorumimperiis et dictatoris honore
   functus adhas epulas solito maturius ibat
   erectumdomito referens a monte ligonem.
   90
   cumtremerent autem Fabios durumque Catonem
   et Scauroset Fabriciumrigidique seueros
   censorismores etiam collega timeret
   nemo intercuras et seria duxit habendum
   qualis inOceani fluctu testudo nataret
   95
   clarumTroiugenis factura et nobile fulcrum;
   sed nudolatere et paruis frons aerea lectis
   uilecoronati caput ostendebat aselli
   ad quodlasciui ludebant ruris alumni.
   tales ergocibi qualis domus atque supellex.
   100
   tunc rudiset Graias mirari nescius artes
   urbibuseuersis praedarum in parte reperta
   magnorumartificum frangebat pocula miles
   ut phalerisgauderet ecus caelataque cassis
   Romuleaesimulacra ferae mansuescere iussae
   105
   imperiifatogeminos sub rupe Quirinos
   ac nudameffigiem [in] clipeo uenientis et hasta
   pendentisquedei perituro ostenderet hosti.
   ponebantigitur Tusco farrata catino:
   argentiquod erat solis fulgebat in armis.
   110
   omnia tuncquibus inuideassi liuidulus sis.
   templorumquoque maiestas praesentioret uox
   nocte feremedia mediamque audita per urbem
   litore abOceani Gallis uenientibus et dis
   officiumuatis peragentibus. his monuit nos
   115
   hanc rebusLatiis curam praestare solebat
   fictilis etnullo uiolatus Iuppiter auro.
   illa dominatas nostraque ex arbore mensas
   temporauiderunt; hos lignum stabat ad usus
   annosam siforte nucem deiecerat eurus.
   120
   at nuncdiuitibus cenandi nulla uoluptas
   nilrhombusnil damma sapitputere uidentur
   unguentaatque rosaelatos nisi sustinet orbis
   grande eburet magno sublimis pardus hiatu
   dentibus exillis quos mittit porta Syenes
   125
   et Mauriceleres et Mauro obscurior Indus
   et quosdeposuit Nabataeo belua saltu
   iam nimioscapitique graues. hinc surgit orexis
   hincstomacho uires; nam pes argenteus illis
   anulus indigito quod ferreus. ergo superbum
   130
   conuiuamcaueoqui me sibi comparat et res
   despicitexiguas. adeo nulla uncia nobis
   est eborisnec tessellae nec calculus ex hac
   materiaquin ipsa manubria cultellorum
   ossea. nontamen his ulla umquam obsonia fiunt
   135
   rancidulaaut ideo peior gallina secatur.
   sed necstructor erit cui cedere debeat omnis
   perguladiscipulus Trypheri doctorisapud quem
   sumine cummagno lepus atque aper et pygargus
   etScythicae uolucres et phoenicopterus ingens
   140
   et Gaetulusoryx hebeti lautissima ferro
   caeditur ettota sonat ulmea cena Subura.
   nec frustumcapreae subducere nec latus Afrae
   nouit auisnostertirunculus ac rudis omni
   tempore etexiguae furtis inbutus ofellae.
   145
   plebeioscalices et paucis assibus emptos
   porrigetincultus puer atque a frigore tutus
   non Phryxaut Lycius [non a mangone petitus
   quisquamerit et magno]: cum poscesposce Latine.
   idemhabitus cunctistonsi rectique capilli
   150
   atque hodietantum propter conuiuia pexi.
   pastorisduri hic filiusille bubulci.
   suspiratlongo non uisam tempore matrem
   et casulamet notos tristis desiderat haedos
   ingenuiuoltus puer ingenuique pudoris
   155
   qualis essedecet quos ardens purpura uestit
   necpupillares defert in balnea raucus
   testiculosnec uellendas iam praebuit alas
   crassa necopposito pauidus tegit inguina guto.
   hic tibiuina dabit diffusa in montibus illis
   160
   a quibusipse uenitquorum sub uertice lusit.
   [namque unaatque eadem est uini patria atque ministri.]    
   forsitanexpectes ut Gaditana canoro
   incipiantprurire choro plausuque probatae
   ad terramtremulo descendant clune puellae
   165
   [spectanthoc nuptae iuxta recubante marito
   quod pudeatnarrare aliquem praesentibus ipsis.]
   inritamentumueneris languentis et acres
   diuitisurticae [maior tamen ista uoluptas
   alteriussexus]; magis ille extendituret mox
   170
   auribusatque oculis concepta urina mouetur.
   non capithas nugas humilis domus. audiat ille
   testarumcrepitus cum uerbisnudum olido stans
   fornicemancipium quibus abstinetille fruatur
   uocibusobscenis omnique libidinis arte
   175
   quiLacedaemonium pytismate lubricat orbem;
   namque ibifortunae ueniam damus. alea turpis
   turpe etadulterium mediocribus: haec eadem illi
   omnia cumfaciunthilares nitidique uocantur.
   nostradabunt alios hodie conuiuia ludos:
   180
   conditorIliados cantabitur atque Maronis
   altisonidubiam facientia carmina palmam.
   quidreferttales uersus qua uoce legantur?
       sednunc dilatis auerte negotia curis
   et gratamrequiem dona tibiquando licebit
   185
   per totumcessare diem. non fenoris ulla
   mentio necprima si luce egressa reuerti
   noctesolettacito bilem tibi contrahat uxor
   umidasuspectis referens multicia rugis
   uexatasquecomas et uoltum auremque calentem.
   190
   protinusante meum quidquid dolet exue limen
   pone domumet seruos et quidquid frangitur illis
   aut peritingratos ante omnia pone sodalis.
   intereaMegalesiacae spectacula mappae
   Idaeumsollemne coluntsimilisque triumpho
   195
   praedacaballorum praetor sedet acmihi pace
   inmensaenimiaeque licet si dicere plebis
   totam hodieRomam circus capitet fragor aurem
   percutiteuentum uiridis quo colligo panni.
   nam sideficeretmaestam attonitamque uideres
   200
   hanc urbemueluti Cannarum in puluere uictis
   consulibus.spectent iuuenesquos clamor et audax
   sponsioquos cultae decet adsedisse puellae:
   nostrabibat uernum contracta cuticula solem
   effugiatquetogam. iam nunc in balnea salua
   205
   frontelicet uadasquamquam solida hora supersit
   ad sextam.facere hoc non possis quinque diebus
   continuisquia sunt talis quoque taedia uitae
   magna:uoluptates commendat rarior usus.

SATVRAXII

   NataliCoruinedie mihi dulcior haec lux
   qua festuspromissa deis animalia caespes
   expectat.niueam reginae ducimus agnam
   par uellusdabitur pugnanti Gorgone Maura;
   5
   sed proculextensum petulans quatit hostia funem
   Tarpeioseruata Ioui frontemque coruscat
   quippeferox uitulus templis maturus et arae
   spargendusquemeroquem iam pudet ubera matris
   ducerequiuexat nascenti robora cornu.
   10
   si resampla domi similisque adfectibus esset
   pinguiorHispulla traheretur taurus et ipsa
   mole pigernec finitima nutritus in herba
   laeta sedostendens Clitumni pascua sanguis
   et grandiceruix iret ferienda ministro
   15
   ob reditumtrepidantis adhuc horrendaque passi
   nuper etincolumem sese mirantis amici.
   nam praeterpelagi casus et fulminis ictus
   euasit.densae caelum abscondere tenebrae
   nube unasubitusque antemnas inpulit ignis
   20
   cum sequisque illo percussum crederet et mox
   attonitusnullum conferri posse putaret
   naufragiumuelis ardentibus. omnia fiunt
   taliatamgrauitersi quando poetica surgit
   tempestas.genus ecce aliud discriminis audi
   25
   et miserereiterumquamquam sint cetera sortis
   eiusdempars dira quidem sed cognita multis
   et quamuotiua testantur fana tabella
   plurima:pictores quis nescit ab Iside pasci?
   accidit etnostro similis fortuna Catullo.
   30
   cum plenusfluctu medius foret alueus et iam
   alternumpuppis latus euertentibus undis
   arborisincertaenullam prudentia cani
   rectoriscum ferret opemdecidere iactu
   coepit cumuentisimitatus castoraqui se
   35
   eunuchumipse facit cupiens euadere damno
   testiculi:adeo medicatum intellegit inguen.
   'funditequae mea sunt' dicebat 'cuncta' Catullus
   praecipitareuolens etiam pulcherrimauestem
   purpureamteneris quoque Maecenatibus aptam
   40
   atque aliasquarum generosi graminis ipsum
   infecitnatura pecussed et egregius fons
   uiribusoccultis et Baeticus adiuuat aer.
   ille necargentum dubitabat mitterelances
   Partheniofactasurnae cratera capacem
   45
   et dignumsitiente Pholo uel coniuge Fusci;
   adde etbascaudas et mille escariamultum
   caelatibiberat quo callidus emptor Olynthi.
   sed quisnunc aliusqua mundi parte quis audet
   argentopraeferre caput rebusque salutem?
   50
   [nonpropter uitam faciunt patrimonia quidam
   sed uitiocaeci propter patrimonia uiuunt.]
   iactaturrerum utilium pars maximased nec
   damnaleuant. tunc aduersis urguentibus illuc
   reccidit utmalum ferro summitteretac se
   55
   explicatangustum: discriminis ultimaquando
   praesidiaadferimus nauem factura minorem.
   i nunc etuentis animam committe dolato
   confisuslignodigitis a morte remotus
   quattuoraut septemsi sit latissimataedae;
   60
   mox cumreticulis et pane et uentre lagonae
   accipesumendas in tempestate secures.
   sedpostquam iacuit planum maretempora postquam
   prosperauectoris fatumque ualentius euro
   et pelagopostquam Parcae meliora benigna
   65
   pensa manuducunt hilares et staminis albi
   lanificaemodica nec multum fortior aura
   uentusadestinopi miserabilis arte cucurrit
   uestibusextentis etquod superauerat unum
   uelo prorasuo. iam deficientibus austris
   70
   spes uitaecum sole redit. tum gratus Iulo
   atquenouercali sedes praelata Lauino
   conspicitursublimis apexcui candida nomen
   scrofadeditlaetis Phrygibus mirabile sumen
   et numquamuisis triginta clara mamillis.
   75
   tandemintrat positas inclusa per aequora moles
   Tyrrhenamquepharon porrectaque bracchia rursum
   quae pelagooccurrunt medio longeque relincunt
   Italiam;non sic igitur mirabere portus
   quos naturadedit. sed trunca puppe magister
   80
   interiorapetit Baianae peruia cumbae
   tuti stagnasinusgaudent ubi uertice raso
   garrulasecuri narrare pericula nautae.
   ite igiturpuerilinguis animisque fauentes
   sertaquedelubris et farra inponite cultris
   85
   ac mollisornate focos glebamque uirentem.
   iam sequaret sacroquod praestatrite peracto
   inde domumrepetamgraciles ubi parua coronas
   accipiuntfragili simulacra nitentia cera.
   hic nostrumplacabo Iouem Laribusque paternis
   90
   tura daboatque omnis uiolae iactabo colores.
   cunctanitentlongos erexit ianua ramos
   etmatutinis operatur festa lucernis.
   neususpecta tibi sint haecCoruineCatullus
   pro cuiusreditu tot pono altariaparuos
   95
   tres habetheredes. libet expectare quis aegram
   etclaudentem oculos gallinam inpendat amico
   tamsterili; uerum haec nimia est inpensacoturnix
   nullaumquam pro patre cadet. sentire calorem
   si coepitlocuples Gallitta et Pacius orbi
   100
   legitimefixis uestitur tota libellis
   porticusexistunt qui promittant hecatomben
   quatenushic non sunt nec uenales elephanti
   nec Latioaut usquam sub nostro sidere talis
   beluaconcipitursed furua gente petita
   105
   arboribusRutulis et Turni pascitur agro
   Caesarisarmentum nulli seruire paratum
   priuatosiquidem Tyrio parere solebant
   Hannibaliet nostris ducibus regique Molosso
   horummaiores ac dorso ferre cohortis
   110
   partemaliquam belliet euntem in proelia turrem.
   nullaigitur mora per Nouiummora nulla per Histrum
   Pacuuiumquin illud ebur ducatur ad aras
   et cadatante Lares Gallittae uictima sola
   tantisdigna deis et captatoribus horum.
   115
   alter enimsi concedasmactare uouebit
   de gregeseruorum magna et pulcherrima quaeque
   corporauel pueris et frontibus ancillarum
   inponetuittas etsi qua est nubilis illi
   Iphigeniadomidabit hanc altaribusetsi
   120
   non sperattragicae furtiua piacula ceruae.
   laudo meumciuemnec comparo testamento
   millerates; nam si Libitinam euaserit aeger
   delebittabulas inclusus carcere nassae
   postmeritum sane mirandum atque omnia soli
   125
   forsanPacuuio breuiter dabitille superbus
   incedetuictis riualibus. ergo uides quam
   grandeoperae pretium faciat iugulata Mycenis.
   uiuatPacuuius quaeso uel Nestora totum
   possideatquantum rapuit Neromontibus aurum
   130

exaequetnec amet quemquam nec ametur ab ullo.

 

SATVRAXIII

   Exemploquodcumque malo committituripsi
   displicetauctori. prima est haec ultioquod se
   iudice nemonocens absoluiturimproba quamuis
   gratiafallaci praetoris uicerit urna.
   5
   quidsentire putas hominesCaluinerecenti
   de scelereet fidei uiolatae crimine? sed nec
   tam tenuiscensus tibi contigitut mediocris
   iacturae temergat onusnec rara uidemus
   quaepateris: casus multis hic cognitus ac iam
   10
   tritus et emedio fortunae ductus aceruo.
   ponamusnimios gemitus. flagrantior aequo
   non debetdolor esse uiri nec uolnere maior.
   tu quamuisleuium minimam exiguamque malorum
   particulamuix ferre potes spumantibus ardens
   15
   uisceribussacrum tibi quod non reddat amicus
   depositum?stupet haec qui iam post terga reliquit
   sexagintaannos Fonteio consule natus?
   an nihil inmelius tot rerum proficis usu?
   magnaquidemsacris quae dat praecepta libellis
   20
   uictrixfortunae sapientiaducimus autem
   hos quoquefelicesqui ferre incommoda uitae
   nec iactareiugum uita didicere magistra.
   quae tamfesta diesut cesset prodere furem
   perfidiamfraudes atque omni ex crimine lucrum
   25
   quaesitumet partos gladio uel pyxide nummos?
   rari quippeboninumerauix sunt totidem quot
   Thebarumportae uel diuitis ostia Nili.
   nona aetasagitur peioraque saecula ferri
   temporibusquorum sceleri non inuenit ipsa
   30
   nomen et anullo posuit natura metallo.
   nos hominumdiuomque fidem clamore ciemus
   quantoFaesidium laudat uocalis agentem
   sportula?dicsenior bulla dignissimenescis
   quas habeatueneres aliena pecunia? nescis
   35
   quem tuasimplicitas risum uulgo moueatcum
   exigis aquoquam ne peieret et putet ullis
   essealiquod numen templis araeque rubenti?
   quondam hocindigenae uiuebant morepriusquam
   sumeretagrestem posito diademate falcem
   40
   Saturnusfugienstunc cum uirguncula Iuno
   et priuatusadhuc Idaeis Iuppiter antris;
   nulla supernubes conuiuia caelicolarum
   nec puerIliacus formonsa nec Herculis uxor
   ad cyathoset iam siccato nectare tergens
   45
   bracchiaVolcanus Liparaea nigra taberna;
   prandebatsibi quisque deus nec turba deorum
   talis utest hodiecontentaque sidera paucis
   numinibusmiserum urguebant Atlanta minori
   pondere;nondum imi sortitus triste profundi
   50
   imperiumSicula toruos cum coniuge Pluton
   nec rotanec Furiae nec saxum aut uolturis atri
   poenasedinfernis hilares sine regibus umbrae.
   inprobitasillo fuit admirabilis aeuo
   credebantquo grande nefas et morte piandum
   55
   si iuuenisuetulo non adsurrexerat et si
   barbatocuicumque puerlicet ipse uideret
   plura domifraga et maiores glandis aceruos;
   tamuenerabile erat praecedere quattuor annis
   primaquepar adeo sacrae lanugo senectae.
   60
   nunc sidepositum non infitietur amicus
   si reddatueterem cum tota aerugine follem
   prodigiosafides et Tuscis digna libellis
   quaequecoronata lustrari debeat agna.
   egregiumsanctumque uirum si cernobimembri
   65
   hocmonstrum puero et miranti sub aratro
   piscibusinuentis et fetae comparo mulae
   sollicitustamquam lapides effuderit imber
   examenqueapium longa consederit uua
   culminedelubritamquam in mare fluxerit amnis
   70
   gurgitibusmiris et lactis uertice torrens.
       interceptadecem quereris sestertia fraude
   sacrilega.quid si bis centum perdidit alter
   hoc arcanamodomaiorem tertius illa
   summamquam patulae uix ceperat angulus arcae?
   75
   tam facileet pronum est superos contemnere testes
   si mortalisidem nemo sciat. aspice quanta
   uoce negetquae sit ficti constantia uoltus.
   per Solisradios Tarpeiaque fulmina iurat
   et Martisframeam et Cirrhaei spicula uatis
   80
   per calamosuenatricis pharetramque puellae
   perquetuumpater Aegaei Neptunetridentem
   addit etHerculeos arcus hastamque Mineruae
   quidquidhabent telorum armamentaria caeli.
   si uero etpater est'comedam' inquit 'flebile nati
   85
   sinciputelixi Pharioque madentis aceto.'
       suntin fortunae qui casibus omnia ponant
   et nullocredant mundum rectore moueri
   naturauoluente uices et lucis et anni
   atque ideointrepidi quaecumque altaria tangunt.
   90
   [est aliusmetuens ne crimen poena sequatur.]
   hic putatesse deos et peieratatque ita secum:
   'decernatquodcumque uolet de corpore nostro
   Isis etirato feriat mea lumina sistro
   dummodo uelcaecus teneam quos abnego nummos.
   95
   et pthisiset uomicae putres et dimidium crus
   sunt tanti.pauper locupletem optare podagram
   nec dubitetLadassi non eget Anticyra nec
   Archigene;quid enim uelocis gloria plantae
   praestat etesuriens Pisaeae ramus oliuae?
   100
   ut sitmagnatamen certe lenta ira deorum est;
   si curantigitur cunctos punire nocentes
   quando adme uenient? sed et exorabile numen
   fortasseexperiar; solet his ignoscere. multi
   committunteadem diuerso crimina fato:
   105
   ille crucemsceleris pretium tulithic diadema.'
   sic animumdirae trepidum formidine culpae
   confirmattunc te sacra ad delubra uocantem
   praecedittrahere immo ultro ac uexare paratus.
   nam cummagna malae superest audacia causae
   110
   creditur amultis fiducia. mimum agit ille
   urbaniqualem fugitiuus scurra Catulli:
   tu miserexclamasut Stentora uincere possis
   uel potiusquantum Gradiuus Homericus'audis
   Iuppiterhaec nec labra mouescum mittere uocem
   115
   debuerisuel marmoreus uel aeneus? aut cur
   in carbonetuo charta pia tura soluta
   ponimus etsectum uituli iecur albaque porci
   omenta? utuideonullum discrimen habendum est
   effigiesinter uestras statuamque Vagelli.'
   120
       accipequae contra ualeat solacia ferre
   et qui necCynicos nec Stoica dogmata legit
   a Cynicistunica distantianon Epicurum
   suspicitexigui laetum plantaribus horti.
   curenturdubii medicis maioribus aegri:
   125
   tu uenamuel discipulo committe Philippi.
   si nullumin terris tam detestabile factum
   ostendistaceonec pugnis caedere pectus
   te ueto necplana faciem contundere palma
   quandoquidemaccepto claudenda est ianua damno
   130
   et maioredomus gemitumaiore tumultu
   plangunturnummi quam funera; nemo dolorem
   fingit inhoc casuuestem diducere summam
   contentusuexare oculos umore coacto:
   ploraturlacrimis amissa pecunia ueris.
   135
   sed sicuncta uides simili fora plena querella
   si decienslectis diuersa parte tabellis
   uanasuperuacui dicunt chirographa ligni
   arguitipsorum quos littera gemmaque princeps
   sardonychumloculis quae custoditur eburnis
   140
   tenodeliciasextra communia censes
   ponendumquia tu gallinae filius albae
   nos uilespulli nati infelicibus ouis?
   rem paterismodicam et mediocri bile ferendam
   si flectasoculos maiora ad crimina. confer
   145
   conductumlatronemincendia sulpure coepta
   atque doloprimos cum ianua colligit ignes;
   confer ethosueteris qui tollunt grandia templi
   poculaadorandae robiginis et populorum
   dona uelantiquo positas a rege coronas;
   150
   haec ibi sinon suntminor exstat sacrilegus qui
   radatinaurati femur Herculis et faciem ipsam
   Neptuniqui bratteolam de Castore ducat;
   [an dubitetsolitus totum conflare Tonantem?]
   confer etartifices mercatoremque ueneni
   155
   etdeducendum corio bouis in marecum quo
   claudituraduersis innoxia simia fatis.
   haec quotapars scelerumquae custos Gallicus urbis
   usque alucifero donec lux occidat audit?
   humanigeneris mores tibi nosse uolenti
   160
   sufficituna domus; paucos consume dies et
   dicere temiserumpostquam illinc uenerisaude.
   quistumidum guttur miratur in Alpibus aut quis
   in Meroecrasso maiorem infante mamillam?
   caerulaquis stupuit Germani luminaflauam
   165
   caesariemet madido torquentem cornua cirro?
   [nempe quodhaec illis natura est omnibus una.]
   ad subitasThracum uolucres nubemque sonoram
   Pygmaeusparuis currit bellator in armis
   mox inparhosti raptusque per aera curuis
   170
   unguibus asaeua fertur grue. si uideas hoc
   gentibus innostrisrisu quatiare; sed illic
   quamquameadem adsidue spectentur proeliaridet
   nemoubitota cohors pede non est altior uno.
       'nullanepeiuri capitis fraudisque nefandae
   175
   poenaerit?' abreptum crede hunc grauiore catena
   protinus etnostro (quid plus uelit ira?) necari
   arbitrio:manet illa tamen iactura nec umquam
   depositumtibi sospes eritsed corpore trunco
   inuidiosadabit minimus solacia sanguis.
   180
   'atuindicta bonum uita iucundius ipsa.'
   nempe hocindoctiquorum praecordia nullis
   interdumaut leuibus uideas flagrantia causis.
   [quantulacumqueadeo est occasio sufficit irae.]
   Chrysippusnon dicet idem nec mite Thaletis
   185
   ingeniumdulcique senex uicinus Hymetto
   qui partemacceptae saeua inter uincla cicutae
   accusatorinollet dare. [plurima felix
   paulatimuitia atque errores exuitomnes
   primadocens rectumsapientia.] quippe minuti
   190
   semper etinfirmi est animi exiguique uoluptas
   ultio.continuo sic colligequod uindicta
   nemo magisgaudet quam femina. cur tamen hos tu
   euasisseputesquos diri conscia facti
   mens habetattonitos et surdo uerbere caedit
   195
   occultumquatiente animo tortore flagellum?
   poena autemuehemens ac multo saeuior illis
   quas etCaedicius grauis inuenit et Rhadamanthus
   noctedieque suum gestare in pectore testem.
   Spartanocuidam respondit Pythia uates
   200
   hautinpunitum quondam fore quod dubitaret
   depositumretinere et fraudem iure tueri
   iurando.quaerebat enim quae numinis esset
   mens et anhoc illi facinus suaderet Apollo.
   reddiditergo metunon moribuset tamen omnem
   205
   uocem adytidignam templo ueramque probauit
   extinctustota pariter cum prole domoque
   et quamuislonga deductis gente propinquis.
   has patiturpoenas peccandi sola uoluntas.
   nam scelusintra se tacitum qui cogitat ullum
   210
   facticrimen habet. cedo si conata peregit.
   perpetuaanxietas nec mensae tempore cessat
   faucibus utmorbo siccis interque molares
   difficilicrescente cibosed uina misellus
   expuitAlbani ueteris pretiosa senectus
   215
   displicet;ostendas meliusdensissima ruga
   cogitur infrontem uelut acri ducta Falerno.
   noctebreuem si forte indulsit cura soporem
   et totouersata toro iam membra quiescunt
   continuotemplum et uiolati numinis aras
   220
   etquodpraecipuis mentem sudoribus urguet
   te uidet insomnis; tua sacra et maior imago
   humanaturbat pauidum cogitque fateri.
   hi sunt quitrepidant et ad omnia fulgura pallent
   cum tonatexanimes primo quoque murmure caeli
   225
   non quasifortuitus nec uentorum rabie sed
   iratuscadat in terras et iudicet ignis.
   illa nihilnocuitcura grauiore timetur
   proximatempestas uelut hoc dilata sereno.
   praeterealateris uigili cum febre dolorem
   230
   si coeperepatimissum ad sua corpora morbum
   infestocredunt a numine; saxa deorum
   haec ettela putant. pecudem spondere sacello
   balantem etLaribus cristam promittere galli
   non audent;quid enim sperare nocentibus aegris
   235
   concessum?uel quae non dignior hostia uita?
   [mobilis etuaria est ferme natura malorum.]
   cum scelusadmittuntsuperest constantia; quod fas
   atque nefastandem incipiunt sentire peractis
   criminibus.tamen ad mores natura recurrit
   240
   damnatosfixa et mutari nescia. nam quis
   peccandifinem posuit sibi? quando recepit
   eiectumsemel attrita de fronte ruborem?
   quisnamhominum est quem tu contentum uideris uno
   flagitio?dabit in laqueum uestigia noster
   245
   perfidus etnigri patietur carceris uncum
   aut marisAegaei rupem scopulosque frequentes
   exulibusmagnis. poena gaudebis amara
   nominisinuisi tandemque fatebere laetus
   nec surdumnec Teresian quemquam esse deorum.

SATVRAXIV

   PlurimasuntFuscineet fama digna sinistra
   1a
   [et quodmaiorum uitia sequiturque minores]
   et nitidismaculam haesuram figentia rebus
   quaemonstrant ipsi pueris traduntque parentes.
   si damnosasenem iuuat alealudit et heres
   5
   bullatusparuoque eadem mouet arma fritillo.
   nec meliusde se cuiquam sperare propinquo
   concedetiuuenisqui radere tubera terrae
   boletumcondire et eodem iure natantis
   mergereficedulas didicit nebulone parente
   10
   et canamonstrante gula. cum septimus annus
   transieritpuerumnondum omni dente renato
   barbatoslicet admoueas mille inde magistros
   hinctotidemcupiet lauto cenare paratu
   semper et amagna non degenerare culina.
   15
   mitemanimum et mores modicis erroribus aequos
   praecipitatque animas seruorum et corpora nostra
   materiaconstare putat paribusque elementis
   an saeuiredocet Rutilusqui gaudet acerbo
   plagarumstrepitu et nullam Sirena flagellis
   20
   conparatAntiphates trepidi laris ac Polyphemus
   tunc felixquotiens aliquis tortore uocato
   uriturardenti duo propter lintea ferro?
   quid suadetiuueni laetus stridore catenae
   quem mireadficiunt inscriptaergastulacarcer?
   25
   rusticusexpectas ut non sit adultera Largae
   filiaquaenumquam maternos dicere moechos
   tam citonec tanto poterit contexere cursu
   ut non terdeciens respiret? conscia matri
   uirgo fuitceras nunc hac dictante pusillas
   30
   implet etad moechum dat eisdem ferre cinaedis.
   sic naturaiubet: uelocius et citius nos
   corrumpuntuitiorum exempla domesticamagnis
   cum subeantanimos auctoribus. unus et alter
   forsitanhaec spernant iuuenesquibus arte benigna
   35
   et melioreluto finxit praecordia Titan
   sedreliquos fugienda patrum uestigia ducunt
   etmonstrata diu ueteris trahit orbita culpae.
   abstineasigitur damnandis. huius enim uel
   una potensratio estne crimina nostra sequantur
   40
   ex nobisgenitiquoniam dociles imitandis
   turpibus acprauis omnes sumuset Catilinam
   quocumquein populo uideasquocumque sub axe
   sed necBrutus erit Bruti nec auunculus usquam.
   nil dictufoedum uisuque haec limina tangat
   45
   intra quaepater est. procula procul inde puellae
   lenonum etcantus pernoctantis parasiti.
   maximadebetur puero reuerentiasi quid
   turpeparasnec tu pueri contempseris annos
   sedpeccaturo obstet tibi filius infans.
   50
   nam si quiddignum censoris fecerit ira
   quandoqueet similem tibi se non corpore tantum
   nec uultudederitmorum quoque filius et qui
   omniadeterius tua per uestigia peccet
   corripiesnimirum et castigabis acerbo
   55
   clamore acpost haec tabulas mutare parabis.
   unde tibifrontem libertatemque parentis
   cum faciaspeiora senex uacuumque cerebro
   iam pridemcaput hoc uentosa cucurbita quaerat?
       hospiteuenturo cessabit nemo tuorum.
   60
   'uerrepauimentumnitidas ostende columnas
   arida cumtota descendat aranea tela
   hic leueargentumuasa aspera tergeat alter.'
   uox dominifurit instantis uirgamque tenentis.
   ergo misertrepidasne stercore foeda canino
   65
   atriadispliceant oculis uenientis amici
   ne perfusaluto sit porticuset tamen uno
   semodioscobis haec emendat seruulus unus:
   illud nonagitasut sanctam filius omni
   aspiciatsine labe domum uitioque carentem?
   70
   gratum estquod patriae ciuem populoque dedisti
   si facis utpatriae sit idoneusutilis agris
   utilis etbellorum et pacis rebus agendis.
   plurimumenim intererit quibus artibus et quibus hunc tu
   moribusinstituas. serpente ciconia pullos
   75
   nutrit etinuenta per deuia rura lacerta:
   illi eademsumptis quaerunt animalia pinnis.
   uolturiumento et canibus crucibusque relictis
   ad fetusproperat partemque cadaueris adfert:
   hic estergo cibus magni quoque uolturis et se
   80
   pascentispropria cum iam facit arbore nidos.
   sed leporemaut capream famulae Iouis et generosae
   in saltuuenantur aueshinc praeda cubili
   ponitur:inde autem cum se matura leuauit
   progeniesstimulante fame festinat ad illam
   85
   quam primumpraedam rupto gustauerat ouo.
       aedificatorerat Caetronius et modo curuo
   litoreCaietaesumma nunc Tiburis arce
   nuncPraenestinis in montibus alta parabat
   culminauillarum Graecis longeque petitis
   90
   marmoribusuincens Fortunae atque Herculis aedem
   ut spadouincebat Capitolia nostra Posides.
   dum sicergo habitat Caetroniusinminuit rem
   fregitopesnec parua tamen mensura relictae
   partiserat. totam hanc turbauit filius amens
   95
   dum meliorenouas attollit marmore uillas.
       quidamsortiti metuentem sabbata patrem
   nil praeternubes et caeli numen adorant
   nec distareputant humana carne suillam
   qua paterabstinuitmox et praeputia ponunt;
   100
   Romanasautem soliti contemnere leges
   Iudaicumediscunt et seruant ac metuunt ius
   tradiditarcano quodcumque uolumine Moyses:
   nonmonstrare uias eadem nisi sacra colenti
   quaesitumad fontem solos deducere uerpos.
   105
   sed paterin causacui septima quaeque fuit lux
   ignaua etpartem uitae non attigit ullam.
       spontetamen iuuenes imitantur ceterasolam
   inuitiquoque auaritiam exercere iubentur.
   fallit enimuitium specie uirtutis et umbra
   110
   cum sittriste habitu uultuque et ueste seuerum
   nec dubietamquam frugi laudetur auarus
   tamquamparcus homo et rerum tutela suarum
   certa magisquam si fortunas seruet easdem
   Hesperidumserpens aut Ponticus. adde quod hunc de
   115
   quo loquoregregium populus putat adquirendi
   artificem;quippe his crescunt patrimonia fabris
   [sedcrescunt quocumque modo maioraque fiunt]
   incudeadsidua semperque ardente camino.
   [et paterergo animi felices credit auaros]
   120
   qui miraturopesqui nulla exempla beati
   pauperisesse putatiuuenes hortatur ut illa
   ire uiapergant et eidem incumbere sectae.
   suntquaedam uitiorum elementahis protinus illos
   inbuit etcogit minimas ediscere sordes;
   125
   moxadquirendi docet insatiabile uotum.
   seruorumuentres modio castigat iniquo
   ipse quoqueesuriensneque enim omnia sustinet umquam
   mucidacaerulei panis consumere frusta
   hesternumsolitus medio seruare minutal
   130
   Septembrinec non differre in tempora cenae
   alteriusconchem aestiuam cum parte lacerti
   signatamuel dimidio putrique siluro
   filaquesectiui numerata includere porri.
   inuitatusad haec aliquis de ponte negabit.
   135
   sed quodiuitias haec per tormenta coactas
   cum furorhaut dubiuscum sit manifesta phrenesis
   ut locuplesmoriarisegentis uiuere fato?
   intereapleno cum turget sacculus ore
   crescitamor nummi quantum ipsa pecunia creuit
   140
   et minushanc optat qui non habet. ergo paratur
   alterauilla tibicum rus non sufficit unum
   et proferrelibet finis maiorque uidetur
   et melioruicina seges; mercaris et hanc et
   arbusta etdensa montem qui canet oliua.
   145
   quorum sipretio dominus non uincitur ullo
   nocte bouesmacri lassoque famelica collo
   iumenta aduiridis huius mittentur aristas
   nec priusinde domum quam tota noualia saeuos
   in uentresabeantut credas falcibus actum.
   150
   dicere uixpossis quam multi talia plorent
   et quotuenales iniuria fecerit agros.
   sed quisermonesquam foede bucina famae!
   'quid nocethaec?' inquit 'tunicam mihi malo lupini
   quam si metoto laudet uicinia pago
   155
   exiguiruris paucissima farra secantem.'
   scilicet etmorbis et debilitate carebis
   et luctumet curam effugieset tempora uitae
   longa tibiposthac fato meliore dabuntur
   si tantumculti solus possederis agri
   160
   quantum subTatio populus Romanus arabat.
   mox etiamfractis aetate ac Punica passis
   proelia uelPyrrhum inmanem gladiosque Molossos
   tandem promultis uix iugera bina dabantur
   uulneribus;merces haec sanguinis atque laboris
   165
   nulli uisaumquam meritis minor aut ingratae
   curta fidespatriae. saturabat glebula talis
   patremipsum turbamque casaequa feta iacebat
   uxor etinfantes ludebant quattuorunus
   uernulatres domini; sed magnis fratribus horum
   170
   a scrobeuel sulco redeuntibus altera cena
   amplior etgrandes fumabant pultibus ollae.
   nunc modushic agri nostro non sufficit horto.
   inde ferescelerum causaenec plura uenena
   miscuit autferro grassatur saepius ullum
   175
   humanaementis uitium quam saeua cupido
   inmodicicensus. nam diues qui fieri uolt
   et citouolt fieri; sed quae reuerentia legum
   quis metusaut pudor est umquam properantis auari?
   'uiuitecontenti casulis et collibus istis
   180
   o pueri'Marsus dicebat et Hernicus olim
   Vestinusquesenex'panem quaeramus aratro
   qui satisest mensis: laudant hoc numina ruris
   quorum opeet auxilio gratae post munus aristae
   contingunthomini ueteris fastidia quercus.
   185
   nil uetitumfecisse uoletquem non pudet alto
   per glaciemperone tegiqui summouet euros
   pellibusinuersis: peregrina ignotaque nobis
   ad scelusatque nefasquaecumque estpurpura ducit.'
   haec illiueteres praecepta minoribus; at nunc
   190
   post finemautumni media de nocte supinum
   clamosusiuuenem pater excitat: 'accipe ceras
   scribepueruigilacausas ageperlege rubras
   maiorumleges; aut uitem posce libello
   sed caputintactum buxo narisque pilosas
   195
   adnotet etgrandes miretur Laelius alas;
   dirueMaurorum attegiascastella Brigantum
   utlocupletem aquilam tibi sexagesimus annus
   adferat;autlongos castrorum ferre labores
   si piget ettrepidum soluunt tibi cornua uentrem
   200
   cum lituisauditapares quod uendere possis
   plurisdimidionec te fastidia mercis
   ulliussubeant ablegandae Tiberim ultra
   neu credasponendum aliquid discriminis inter
   unguenta etcorium: lucri bonus est odor ex re
   205
   qualibet.illa tuo sententia semper in ore
   uerseturdis atque ipso Ioue digna poeta:
   "undehabeas quaerit nemosed oportet habere."'
   [hocmonstrant uetulae pueris repentibus assae
   hoc discuntomnes ante alpha et beta puellae.]
   210
   talibusinstantem monitis quemcumque parentem
   sic possemadfari: 'dico uanissimequis te
   festinareiubet? meliorem praesto magistro
   discipulum.securus abi: uincerisut Aiax
   praeteriitTelamonemut Pelea uicit Achilles.
   215
   parcendumest teneris; nondum impleuere medullas
   maturaemala nequitiae. cum pectere barbam
   coeperit etlongae mucronem admittere cultri
   falsus erittestisuendet periuria summa
   exigua etCereris tangens aramque pedemque.
   220
   elatam iamcrede nurumsi limina uestra
   mortiferacum dote subit. quibus illa premetur
   per somnumdigitis! nam quae terraque marique
   adquirendaputas breuior uia conferet illi;
   nullus enimmagni sceleris labor. "haec ego numquam
   225
   mandaui"dices olim "nec talia suasi."
   mentiscausa malae tamen est et origo penes te.
   namquisquis magni census praecepit amorem
   et laeuomonitu pueros producit auaros
   [et qui perfraudes patrimonia conduplicari]
   230
   datlibertatem et totas effundit habenas
   curriculo;quem si reuocessubsistere nescit
   et tecontempto rapitur metisque relictis.
   nemo satiscredit tantum delinquere quantum
   permittas:adeo indulgent sibi latius ipsi.
   235
   cum dicisiuueni stultum qui donet amico
   quipaupertatem leuet attollatque propinqui
   et spoliaredoces et circumscribere et omni
   criminediuitias adquirerequarum amor in te
   quantuserat patriae Deciorum in pectorequantum
   240
   dilexitThebassi Graecia ueraMenoeceus
   in quorumsulcis legiones dentibus anguis
   cum clipeisnascuntur et horrida bella capessunt
   continuotamquam et tubicen surrexerit una.
   ergo ignemcuius scintillas ipse dedisti
   245
   flagrantemlate et rapientem cuncta uidebis.
   nec tibiparcetur miserotrepidumque magistrum
   in caueamagno fremitu leo tollet alumnus.
   notamathematicis genesis tuased graue tardas
   expectarecolus: morieris stamine nondum
   250
   abrupto.iam nunc obstas et uota moraris
   iam torquetiuuenem longa et ceruina senectus.
   ociusArchigenen quaere atque eme quod Mithridates
   composuit:si uis aliam decerpere ficum
   atque aliastractare rosasmedicamen habendum est
   255
   sorbereante cibum quod debeat et pater et rex.'
       monstrouoluptatem egregiamcui nulla theatra
   nullaaequare queas praetoris pulpita lauti
   si spectesquanto capitis discrimine constent
   incrementadomusaerata multus in arca
   260
   fiscus etad uigilem ponendi Castora nummi
   ex quo MarsVltor galeam quoque perdidit et res
   non potuitseruare suas. ergo omnia Florae
   et Cererislicet et Cybeles aulaea relinquas:
   tantomaiores humana negotia ludi.
   265
   an magisoblectant animum iactata petauro
   corporaquique solet rectum descendere funem
   quam tuCorycia semper qui puppe moraris
   atquehabitascoro semper tollendus et austro
   perditus"ac uilis" sacci mercator olentis
   270
   qui gaudespingue antiquae de litore Cretae
   passum etmunicipes Iouis aduexisse lagonas?
   hic tamenancipiti figens uestigia planta
   uictum illamercede paratbrumamque famemque
   illa restecauet: tu propter mille talenta
   275
   et centumuillas temerarius. aspice portus
   et plenummagnis trabibus mare: plus hominum est iam
   in pelago.ueniet classis quocumque uocarit
   spes lucrinec Carpathium Gaetulaque tantum
   aequoratransilietsed longe Calpe relicta
   280
   audietHerculeo stridentem gurgite solem.
   grandeoperae pretium estut tenso folle reuerti
   inde domumpossis tumidaque superbus aluta
   Oceanimonstra et iuuenes uidisse marinos.
   non unusmentes agitat furor. ille sororis
   285
   in manibusuoltu Eumenidum terretur et igni
   hic bouepercusso mugire Agamemnona credit
   autIthacum. parcat tunicis licet atque lacernis
   curatoriseget qui nauem mercibus implet
   ad summumlatus et tabula distinguitur unda
   290
   cum sitcausa mali tanti et discriminis huius
   concisumargentum in titulos faciesque minutas.
   occurruntnubes et fulgura: 'soluite funem'
   frumentidominus clamat piperisue coempti
   'nil colorhic caelinil fascia nigra minatur;
   295
   aestiuomtonat.' infelix hac forsitan ipsa
   nocte cadetfractis trabibus fluctuque premetur
   obrutus etzonam laeua morsuque tenebit.
   sed cuiusuotis modo non suffecerat aurum
   quod Taguset rutila uoluit Pactolus harena
   300
   frigidasufficient uelantes inguina panni
   exiguusquecibusmersa rate naufragus assem
   dum rogatet picta se tempestate tuetur.
       tantisparta malis cura maiore metuque
   seruantur:misera est magni custodia census.
   305
   dispositispraediues amis uigilare cohortem
   seruorumnoctu Licinus iubetattonitus pro
   electrosignisque suis Phrygiaque columna
   atque eboreet lata testudine. dolia nudi
   non ardentCynici; si fregerisaltera fiet
   310
   cras domusatque eadem plumbo commissa manebit.
   sensitAlexandertesta cum uidit in illa
   magnumhabitatoremquanto felicior hic qui
   nil cuperetquam qui totum sibi posceret orbem
   passurusgestis aequanda pericula rebus.
   315
   nullumnumen habessi sit prudentia: nos te
   nosfacimusFortunadeam. mensura tamen quae
   sufficiatcensussi quis me consulatedam:
   in quantumsitis atque fames et frigora poscunt
   quantumEpicuretibi paruis suffecit in hortis
   320
   quantumSocratici ceperunt ante penates;
   numquamaliud naturaaliud sapientia dicit.
   acribusexemplis uideor te cludere? misce
   ergoaliquid nostris de moribuseffice summam
   bis septemordinibus quam lex dignatur Othonis.
   325
   haec quoquesi rugam trahit extenditque labellum
   sume duosequitesfac tertia quadringenta.
   si nondumimpleui gremiumsi panditur ultra
   nec Croesifortuna umquam nec Persica regna
   sufficientanimo nec diuitiae Narcissi
   330
   indulsitCaesar cui Claudius omniacuius
   paruitimperiis uxorem occidere iussus.

SATVRAXV

   QuisnescitVolusi Bithynicequalia demens
   Aegyptosportenta colat? crocodilon adorat
   pars haecilla pauet saturam serpentibus ibin.
   effigiessacri nitet aurea cercopitheci
   5
   dimidiomagicae resonant ubi Memnone chordae
   atque uetusThebe centum iacet obruta portis.
   illicaeluroshic piscem fluminisillic
   oppida totacanem ueneranturnemo Dianam.
   porrum etcaepe nefas uiolare et frangere morsu
   10
   (o sanctasgentesquibus haec nascuntur in hortis
   numina!)lanatis animalibus abstinet omnis
   mensanefas illic fetum iugulare capellae:
   carnibushumanis uesci licet. attonito cum
   tale supercenam facinus narraret Vlixes
   15
   Alcinoobilem aut risum fortasse quibusdam
   mouerat utmendax aretalogus. 'in mare nemo
   hunc abicitsaeua dignum ueraque Charybdi
   fingenteminmanis Laestrygonas et Cyclopas?
   nam citiusScyllam uel concurrentia saxa
   20
   Cyaneisplenos et tempestatibus utres
   crediderimaut tenui percussum uerbere Circes
   et cumremigibus grunnisse Elpenora porcis.
   tam uacuicapitis populum Phaeaca putauit?'
   sic aliquismerito nondum ebrius et minimum qui
   25
   deCorcyraea temetum duxerat urna;
   solus enimhaec Ithacus nullo sub teste canebat.
   nos mirandaquidem sed nuper consule Iunco
   gesta supercalidae referemus moenia Copti
   nos uolgiscelus et cunctis grauiora coturnis;
   30
   nam scelusa Pyrrha quamquam omnia syrmata uoluas
   nullus apudtragicos populus facit. accipe nostro
   dira quodexemplum feritas produxerit aeuo.
       interfinitimos uetus atque antiqua simultas
   inmortaleodium et numquam sanabile uulnus
   35
   ardet adhucOmbos et Tentura. summus utrimque
   inde furoruolgoquod numina uicinorum
   odituterque locuscum solos credat habendos
   esse deosquos ipse colit. sed tempore festo
   alteriuspopuli rapienda occasio cunctis
   40
   uisainimicorum primoribus ac ducibusne
   laetumhilaremque diemne magnae gaudia cenae
   sentirentpositis ad templa et compita mensis
   peruigiliquetoroquem nocte ac luce iacentem
   septimusinterdum sol inuenit. horrida sane
   45
   Aegyptossed luxuriaquantum ipse notaui
   barbarafamoso non cedit turba Canopo.
   adde quodet facilis uictoria de madidis et
   blaesisatque mero titubantibus. inde uirorum
   saltatusnigro tibicinequaliacumque
   50
   unguenta etflores multaeque in fronte coronae:
   hincieiunum odium. sed iurgia prima sonare
   incipiunt;animis ardentibus haec tuba rixae.
   deinclamore pari concurrituret uice teli
   saeuit nudamanus. paucae sine uolnere malae
   55
   uix cuiquamaut nulli toto certamine nasus
   integer.aspiceres iam cuncta per agmina uoltus
   dimidiosalias facies et hiantia ruptis
   ossa genisplenos oculorum sanguine pugnos.
   ludere secredunt ipsi tamen et puerilis
   60
   exercereacies quod nulla cadauera calcent.
   et sane quotot rixantis milia turbae
   si uiuuntomnes? ergo acrior impetus et iam
   saxainclinatis per humum quaesita lacertis
   incipiunttorqueredomestica seditioni
   65
   telanechunc lapidemqualis et Turnus et Aiax
   uel quoTydides percussit pondere coxam
   Aeneaesedquem ualeant emittere dextrae
   illisdissimiles et nostro tempore natae.
   nam genushoc uiuo iam decrescebat Homero
   70
   terra maloshomines nunc educat atque pusillos;
   ergo deusquicumque aspexitridet et odit.
   adeuerticulo repetatur fabula. postquam
   subsidiisauctipars altera promere ferrum
   audet etinfestis pugnam instaurare sagittis.
   75
   terga fugaeceleri praestant instantibus Ombis
   qui uicinacolunt umbrosae Tentura palmae.
   labitur hicquidam nimia formidine cursum
   praecipitanscapiturque. ast illum in plurima sectum
   frusta etparticulasut multis mortuus unus
   80
   sufficerettotum corrosis ossibus edit
   uictrixturbanec ardenti decoxit aeno
   autueribuslongum usque adeo tardumque putauit
   expectarefocoscontenta cadauere crudo.
   hic gauderelibet quod non uiolauerit ignem
   85
   quem summacaeli raptum de parte Prometheus
   donauitterris; elemento gratuloret te
   exultarereor. sed qui mordere cadauer
   sustinuitnil umquam hac carne libentius edit;
   nam scelerein tanto ne quaeras et dubites an
   90
   primauoluptatem gula senseritultimus ante
   qui stetitabsumpto iam toto corpore ductis
   per terramdigitis aliquid de sanguine gustat.
   Vasconesut fama estalimentis talibus usi
   produxereanimassed res diuersased illic
   95
   fortunaeinuidia est bellorumque ultimacasus
   extremilongae dira obsidionis egestas.
   [huiusenimquod nunc agiturmiserabile debet
   exemplumesse tibisicut modo dicta mihi gens.]
   post omnisherbaspost cuncta animaliaquidquid
   100
   cogebatuacui uentris furorhostibus ipsis
   pallorem acmaciem et tenuis miserantibus artus
   membraaliena fame lacerabantesse parati
   et sua.quisnam hominum ueniam dare quisue deorum
   uentribusabnueret dira atque inmania passis
   105
   et quibusillorum poterant ignoscere manes
   quorumcorporibus uescebantur? melius nos
   Zenonispraecepta monent[nec enim omnia quidam
   pro uitafacienda putant] sed Cantaber unde
   Stoicusantiqui praesertim aetate Metelli?
   110
   nunc totusGraias nostrasque habet orbis Athenas
   Galliacausidicos docuit facunda Britannos
   deconducendo loquitur iam rhetore Thyle.
   nobilisille tamen populusquem diximuset par
   uirtuteatque fide sed maior clade Zacynthos
   115
   tale quidexcusat: Maeotide saeuior ara
   Aegyptos.quippe illa nefandi Taurica sacri
   inuentrixhominesut iam quae carmina tradunt
   digna fidecredastantum immolat; ulterius nil
   aut grauiuscultro timet hostia. quis modo casus
   120
   inpulithos? quae tanta fames infestaque uallo
   armacoegerunt tam detestabile monstrum
   audere?anne aliam terra Memphitide sicca
   inuidiamfacerent nolenti surgere Nilo?
   qua necterribiles Cimbri nec Brittones umquam
   125
   Sauromataequetruces aut inmanes Agathyrsi
   hac saeuitrabie inbelle et inutile uolgus
   paruulafictilibus solitum dare uela phaselis
   et breuibuspictae remis incumbere testae.
   nec poenamsceleri inuenies nec digna parabis
   130
   suppliciahis populisin quorum mente pares sunt
   et similesira atque fames. mollissima corda
   humanogeneri dare se natura fatetur
   quaelacrimas dedit. haec nostri pars optima sensus.
   plorareergo iubet causam dicentis amici
   135
   squaloremquereipupillum ad iura uocantem
   circumscriptoremcuius manantia fletu
   orapuellares faciunt incerta capilli.
   naturaeimperio gemimuscum funus adultae
   uirginisoccurrit uel terra clauditur infans
   140
   et minorigne rogi. quis enim bonus et face dignus
   arcanaqualem Cereris uolt esse sacerdos
   ulla alienasibi credit mala? separat hoc nos
   a gregemutorumatque ideo uenerabile soli
   sortitiingenium diuinorumque capaces
   145
   atqueexercendis pariendisque artibus apti
   sensum acaelesti demissum traximus arce
   cuius egentprona et terram spectantia. mundi
   principioindulsit communis conditor illis
   tantumanimasnobis animum quoquemutuus ut nos
   150
   adfectuspetere auxilium et praestare iuberet
   dispersostrahere in populummigrare uetusto
   de nemoreet proauis habitatas linquere siluas
   aedificaredomoslaribus coniungere nostris
   tectumaliudtutos uicino limine somnos
   155
   ut conlatadaret fiduciaprotegere armis
   lapsum autingenti nutantem uolnere ciuem
   communidare signa tubadefendier isdem
   turribusatque una portarum claue teneri.
   sed iamserpentum maior concordia. parcit
   160
   cognatismaculis similis fera. quando leoni
   fortioreripuit uitam leo? quo nemore umquam
   expirauitaper maioris dentibus apri?
   Indicatigris agit rabida cum tigride pacem
   perpetuamsaeuis inter se conuenit ursis.
   165
   ast hominiferrum letale incude nefanda
   produxisseparum estcum rastra et sarcula tantum
   adsueticoquere et marris ac uomere lassi
   nescierintprimi gladios extendere fabri.
   aspicimuspopulos quorum non sufficit irae
   170
   occidissealiquemsed pectorabracchiauoltum
   crediderintgenus esse cibi. quid diceret ergo
   uel quo nonfugeretsi nunc haec monstra uideret
   Pythagorascunctis animalibus abstinuit qui
   tamquamhomine et uentri indulsit non omne legumen?

SATVRAXVI

   Quisnumerare queat felicis praemiaGalli
   militiae?nam si subeuntur prospera castra
   me pauidumexcipiat tironem porta secundo
   sidere.plus etenim fati ualet hora benigni
   5
   quam si nosVeneris commendet epistula Marti
   et Samiagenetrix quae delectatur harena.
      commodatractemus primum communiaquorum
   hautminimum illud eritne te pulsare togatus
   audeatimmoetsi pulseturdissimulet nec
   10
   audeatexcussos praetori ostendere dentes
   et nigramin facie tumidis liuoribus offam
   atqueoculum medico nil promittente relictum.
   Bardaicusiudex datur haec punire uolenti
   calceus etgrandes magna ad subsellia surae
   15
   legibusantiquis castrorum et more Camilli
   seruatomiles ne uallum litiget extra
   et procul asignis. 'iustissima centurionum
   cognitioest +igitur+ de militenec mihi derit
   ultiosiiustae defertur causa querellae.'
   20
   tota cohorstamen est inimicaomnesque manipli
   consensumagno efficiunt curabilis ut sit
   uindicta etgrauior quam iniuria. dignum erit ergo
   declamatorismulino corde Vagelli
   cum duocrura habeasoffendere tot caligastot
   25
   miliaclauorum. quis tam procul adsit ab urbe
   praetereaquis tam Pyladesmolem aggeris ultra
   ut ueniat?lacrimae siccentur protinuset se
   excusaturosnon sollicitemus amicos.
   'da testem'iudex cum dixeritaudeat ille
   30
   nescioquispugnos qui uiditdicere 'uidi'
   et credamdignum barba dignumque capillis
   maiorum.citius falsum producere testem
   contrapaganum possis quam uera loquentem
   contrafortunam armati contraque pudorem.
   35
      praemianunc alia atque alia emolumenta notemus
   sacramentorum.conuallem ruris auiti
   improbusaut campum mihi si uicinus ademit
   et sacrumeffodit medio de limite saxum
   quod meacum patulo coluit puls annua libo
   40
   debitor autsumptos pergit non reddere nummos
   uanasuperuacui dicens chirographa ligni
   expectanduserit qui lites incohet annus
   totiuspopuli. sed tum quoque mille ferenda
   taediamille morae; totiens subsellia tantum
   45
   sternunturiam facundo ponente lacernas
   Caedicio etFusco iam micturiente parati
   digredimurlentaque fori pugnamus harena.
   ast illisquos arma tegunt et balteus ambit
   quodplacitum est ipsis praestatur tempus agendi
   50
   nec resatteritur longo sufflamine litis.
      solispraeterea testandi militibus ius
   uiuo patredatur. nam quae sunt parta labore
   militiaeplacuit non esse in corpore census
   omne tenetcuius regimen pater. ergo Coranum
   55
   signorumcomitem castrorumque aera merentem
   quamuis iamtremulus captat pater; hunc fauor aequus
   prouehit etpulchro reddit sua dona labori.
   ipsiuscerte ducis hoc referre uidetur
   utquifortis eritsit felicissimus idem
   60
   ut laetiphaleris omnes et torquibusomnes